A15:58


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                             Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Sommar laß
                                                                                                                            Godh leer-            Leerjordh                Grund                  Sijdländ             Hårdwals
                                                                                                                               jordh                    något                     jordh                     jordh.                 höö
                                                                                                                                                         örblanda
        Edeby har fordom bestådt af 2: cronehemman, men nu i hopa lagdt till
        1:  a  16:  öreslandh.
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh                                              9          29
B.    Leerjordh i samma gierde, som är något örblanda och backsågug2, medh
        en deel grunjordh.                                                                                                                      4            8                          15
                                            Summa summarum 14: tunnor 20: cappar.
C.    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leerjordh                                            5          14
D.    Leerjordh i samma gierde, som är något örblanda, medh en deel
        grund och sijdländjordh                                                                                                              4          21 1/2         3            4              3            6
                                            Summa summarum 16: tunnor 13 1/2: cappa:                                                                                                                     
                                            Åhrligit uthsädhe                                                       7          21 1/2        4          14 3/4          1         25 1/2         1           19
E.    Engarna. Lillengen af hårdhwall till 7: tunlandz wjdd a 1 3/4:
        sommar laß på tunlandet                                                                                                                                                                                                    12 1/4
        Noch hårdhwall något tofugt i samma eng till 2 1/8 tunland
        a 3: laß på tunlandet giör                                                                                                                                                                                                      6 3/8
F.     Norrengen af hårdhwall till 10: tunlandz wijdd a 1: laß på
        tunlandet blifwer                                                                                                                                                                                                                10
        Skarp hårdhwall i samma eng 1 1/2: tunland a 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                                           3/4
G:    En lijten engzfiell i koohagen belägen af hårdhwall till 1 5/16: tunland
        a 1: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                                                  1 5/16 
                                                                                                                                                                                                                Summa summarum  30 11/16
H.    En hästhaga af skarp beet medh medelmåtig tall och granskogh
        bewäxt.
I.      En koohaga af lijtet beet medh något tall och granskogh öfwerwäxt
        Vthmarken till detta hemman består af lijtet skarp hårdh-
        wals beet, hwarest och tall och granskogh till weedh och
        gierdzle3 finnes, der hoos något fiske, sampt hummelgårdh
        kåhl och kalf tompt. inga flere lägenheeter4.


1 Gällande A15:57, Edeby.
2 Saknas i SAOB, men är troligen samhörigt med S 15902 SÅG, sbst.⁴ 2, med hänvisning till sammansättningen BERG-SÅG (B 1281, 1280) som betecknar "vattensjuk jord i bergig mark l. nedanför berg l. sluttning". En sammansättning back-såg kan ha bildats i parallellitet med detta, och därtill en adjektivavledning med -ug, då med en betydelse i stil med 'mer eller mindre vattensjuk i backsänkor eller nedanför backar'.
3 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2 b.
4 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.