A15:60


                               Notarum Explicatio1
Littera                                                                                                     Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Tunnor  Cappar    Höö So<mmar laß>
                                                                                                                    Godh leer-         Hårdh brukatt            Grund                  Sijdländ               Hårdh   <Måß->
                                                                                                                       jordh                    leera                     jordh                     jordh.                 wall      <bottn>2, 3

        Nafsta består af 4: grannar och en uthjord  a 32: öresland
A.    Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh, medh en deel
        hårdhbrukat och grund jordh                                                              18          24            13          20              2          12
B:    Sijdh och löösländjordh i samma gierde                                                                                                                                         11          14
                                        Summa summarum 46: tunnor 6: cappar.
C:    Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leerjordh, medh en
        deel hårdhbrukat och grund jordh                                                       28            8                          31              7          14
D.    Sijdhländjordh i dito gierde                                                                                                                                                             5          23
                                        Summa summarum 42: tunnor 12: cappar.
E.    Stoorengen af hårdhwall något tofug till 36: tunlandz wjdd
        a 1: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                                                                        36
        Måßbottn3 i samma eng till 8 3/4 tunland a 3: laß på tunlandet                                                                                                                                                    26 1/4
F.     Är en uthjordh till denne by, som berättas skulla hafwe4 warit
        betzmark till byn hwarest är nu för tijden åker och eng, som
        nedanföre på grannarna är obsserverat.
G.    Äro betzhagar till byn af något hårdhwals beet, och äre medh
        lijtet granbyske5 öfwerwäxte.
        Vthmarken till denne by består af lijtet hårdhwals beet, medh
        något ung tall och granskogh bewäxt, dock icke till nödhtorf-
        tig weedh och gierdzle6. Hummelgårdh kåhl och kalftompter,
        lijtet fiske i 7-Knarsta wijk-7, dock icke af synnerligit
        wärde. inga flere lägenheet<e>r8.

                                    Grannarna.
No 1.  Weelam Hanson skatte cronehemman 1: a  12: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe i trädesgierdet af leera, medh en deel hårdh-
          brukat leera, och grundjordh                                                              7            1              5            3 1/2                     28 3/4
    B.  Sijd och löösländjordh i samma gierde                                                                                                                                          4            9 1/4
                            giör till hopa ena åhret  17: tunnor 10 1/2: cappa
    C.  Åhrs uthsädhe i sädesgierdet af leer, medh en deel hårdhbrukat
          och grundjordh                                                                                10          19                          11 5/8         2          25 1/4
    D.  Sijdländjordh i samma gierde                                                                                                                                                        2            4 5/8
    F.   På uthjorden en wreet af biörkjordh                                                                                                                                              3
                            giör till hopa andra åhret 18: tunnor 28 1/2: cappa.                                                                                                                            
                                            Åhrligit uthsädhe                                              8          26              2          23 5/8         1          27              4          23
          Hööslag i Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                         13 1/2      9 27/32
          Hööslag i uthjordz hagen af hårdhwall 7 1/4 tunland a 1: laß på tunlandet                                                                                                                     7 1/4
          9-Röö dya-9 i samma eng 10: tunland a 1 1/2: laß på tunlandet                                                                                                                                                  15       
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum  20 3/4    24 27/32
No 2:  En uthjordh som brukas till Tårßwij gårdh a 4: öresland
    A.  Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af jordhmon som åfwan nämpta      2          11              1          22 1/2                       9 1/4         1          13 3/4
                                        Summa summarum 5: tunnor 24 1/2 cappa
    C.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                    3          17                            3 7/8                     29 3/4                     22 7/8
    F.   på uthjorden 2ne åkerstycken af biörkjordh                                                                                                                                    2          20
                                        Summa summarum 7: tunnor 24 1/2: cappe                                                                                                                         
                                            Åhrligit uthsädhe                                              2          30                          29 3/16                    19 1/2         2          12 5/16
    E.  Hööslag i Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                            4 1/2       3 9/32
          Hööslag i uthjordz hagen af hårdhwall 2 1/4 tunland a 1 laß på tunlandet                                                                                                                      2 1/4
          Dybottn10 i samma eng 2: tunland a 1 1/2: laß på tunlandet blifwer                                                                                                                                             3       
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum    6 3/4       6 9/32
No 3:  Zacris Erson cronehemman 1/2 a 5 1/3 öresland
    A.  Uthsädhe i trädesgierdet af jordhmon som åfwan nämbdt är                3            4              2            8 2/3                      12 2/3         1          29
                                        Summa summarum 7: tunnor 22 1/3: cappa
    C.  Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet                                                    4          22 2/3                       5 1/6         1            7 2/3                     30 1/2
    F.   på uthjorden 2ne åkerstycken af biörckjordh                                                                                                                                  1          20
                                        Summa summarum 8: tunnor 22 cappar                                                                                                                             
                                            Åhrligit uthsädhe                                              3          29 1/3         1            7                           26 1/6         2            7 3/4
    E.  Hööslag i Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                            6            4 3/8
          Hööslag i uthjordz hagen af måßbottn3 2 3/4 tunland a 1 1/2 laß tunlandet                                                                                                                                  4 1/8
          Röödya9 i samma eng 1 1/4 tunland a 1 1/2: laß på tunlandet giör                                                                                                                                              1 7/8 
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum                10 3/8
No 4:  Erik Ieanson cronehemman 1/2 a 5 1/3 öreslandh
    A.  Åhrs uthsädhe i trädesgierdet                                                             3            4              2            8 2/3                      12 2/3         1          29
                                        Summa summarum 7: tunnor 22 1/3: cappa
    C.  Åhrs uthsädhe i sädesgierdet                                                              4          22 2/3                       5 1/6         1             7 2/3                     30 1/2
    F.   på uthjorden ett åkerstycke af biörkjordh                                                                                                                                                  28
                                        Summa summarum 7: tunnor 30: cappar                                                                                                                            
                                            Åhrligit uthsädhe                                              3          29 1/3         1            7                           26 1/6         1          27 3/4
    E.  Hööslag i Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                            6            4 3/8
          Hööslag på uthjordz engen af måßbottn3 2 3/4 tunland a 1 1/2 på tunlandet                                                                                                                                4 1/8
          Röödya9 i samma eng 1: tunland a 1 1/2 laß på tunlandet                                                                                                                                                           1 1/2 
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum                10
No 5:  Iean Erson 11-danwijkz hemman-11 1/2 a 5 1/3: öresland
    A.  Åhrs uthsädhe                                                                                   3            4              2            8 2/3                      12 2/3         1          29
    C.  Ahrs12 uthsädhe                                                                                4          22 2/3                       5 1/6         1             7 2/3                     30 1/2
    F.   på uthjorden en wreet lapp af biörckjordh                                                                                                                                                18     
                                            Åhrligit uthsädhe                                             3          29 1/3         1            7                           26 1/6         1          22 3/4
    E.  Hööslag i Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn3                                                                                                                                            6            4 3/8
          Hööslag på uthjordz engen af måßbottn3 2: tunland a 2: på tunlandet                                                                                                                                         4
          Röödya9 i samma eng till 3/4 tunland a 1 1/2 laß på tunlandet13                                                                                                                                                    1 1/2 
                                                                                                                                                                                                        Summa summarum                   9 1/2


1 Gällande A15:59, Navsta.
2 Delar av rubriken är dolda av lagning.
3 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
4 Eller möjligen hafwa.
5 Jfr SAOB B 4664 BYSKE, sbst.¹.
6 Se SAOB G 1621 GÄRDSEL 2 b.
7-7 Förefaller beteckna (den inre delen av) Häcklebergsviken.
8 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
9-9, 9 Jfr SAOB R 4235 , sbst.² 1 och D 2413 DY.
10 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och D 2414 DY-MARK, -MYLLA.
11-11 Jfr SAOB D 366 DANVIKS-HEMMAN.
12 Fel för Åhrs.
13 Avkastningen i högerspalten verkar i hastigheten ha kopierats från föregående gård, och torde vara 1 1/8 i stället för 1 1/2.