A15:61b


(Karttext:)1

2-Kiyrckioherdens ägor mötha-2
Holms egor mötha
3-Iählsta wijk-3
Åfuan för broon
Ekholmsunds wijken

Eng som hörer till 4-Litslena sochn möther här-4

Denne åker ligger i här-gårdz giärde och hörer till präst-bohle
Denne eng hörer till 6 byar som går i skiffte medh war an, och grän-<se>r5 nu alt neder <im>ellan5 Ekholmßundz egorna.
Holmbonas haga gränßar här in till

Denne engzfiäll ligger i Myrby eng
Myrby sädes-giärde
och trädes giärde möther
Desse fiällar liggia i Wiggeby giärde.
På denne trackt är Wiggeby hagställen6

Dam kiärre
7-tvatt huus-7
vise
Canalen
Rättar stuga
Dam
Dam
Ekholmsunds gård
Skiärfuen
Ijsgrufva8
Casscalerna9
Lillian
Dam
Pirucen
Ammarör
Storsprånge
Broon

Kalfhaga
Kalfhaga
Kiä....10
Haga
Haga

alnar
Scala ulnarum

Afmätt in Augustij et September 1688
                af Hans Barckhus


1 Till den större norra delen av karta 31, folio 61, ner till vecket strax nedanför lantmätarens signatur.
2-2 Delvis ändrat från något som knappast kan urskiljas i sin helhet.
3-3 Hjälstaviken, nu avsnörd från Ekolsundsviken genom uppgrundning av sundet.
4-4 Nedanför vecket nämnt i not 1.
5 Pappersskada; konjekturer inom <>.
6 Dvs. (platser för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE. (Kan läsas häg-, men diakriten över a är delvis raderad.)
7-7 Osäker läsning. Första ordet är väl troligen fel för tvätt. Men det kan också läsas t.ex. walt, vilket dock inte verkar ge någon rimlig mening.
8 Troligen något slags iskällare. Jfr SAOB G 1068 GRUVA sbst.¹
9 Troligen fel för Casscaderna, alltså något slags vattenspel.
10 Eller kanske Kiö...., men det bör röra sig om ett kärr. Ordets slut kan inte urskiljas pga pappersslitage.