A15:62


                               Notarum Explicatio1

Littera                                                                                                                                  Tunnor    Cappar            Åhrligit                       H<öö>
                                                                                                                                                                                   uthsäde                     som<mar>
                                                                                                                                                                                                                     <laß>2
        Ekholmsund hafwer fordom bestådt af 8 hemman, men sedan blefwet
        bebygdt till säterij.
A.    Hafwer uthsädhe dett ena åhret af leerjordh                                                                     66          28
B.    Löößlänna3 eller moblanda mulljordh i samma giärde                                                         9                
                                    giör till hopa                                                                                        75          28
C.    Andra åhrs uthsädhe af leerjordh till                                                                                 25          24
D.    Moblanda leera i samma giärde                                                                                       24          24
E.    Lööslänna3 i dito giärde                                                                                                    11            4 
                                    giör till hopa                                                                                        61          20
                                                                        Åhrligit uthsäde                                                                                     68          24
F.     Engarna Stoorengen af hårdhwall och en deel måßbottn4 neder
        wijdh siöön till                                                                                                                                                                                         350
G.    Strömmingz engen af mager hårdhwall och en deel måßbottn4 nedan
        för dämningen till                                                                                                                                                                                       40
H.    Hammarengen af måßbottn4 något tufog der å hwar, der hoos
        af en deel hårdhwall                                                                                                                                                                                 300
I.      Lilla Hammarengen af måßbottn4 till                                                                                                                                                           30
K.    Tegelbrukz engen af hårdhwall till                                                                                                                                                               40
L.    Ekmarken af hårdhwall                                                                                                                                                                               30
              Hööslag på dijkesrenarna till                                                                                                                                                                38 
                          giör altså alla engiarna till hopa                                                                                                                                               328
M.   Hagarna. En koohaga som är medh granskogh öfwerwäxt, och är
        bemälte haga af tämblig godh beet.
N.    Elliest är och en liten haga Rönhagen benämbd, liggiandes i
        stoora koohagen, den samma kyrkioherden possiderar, och
        är honom gifwen i wederlag för ett hagställe5 som är till
        Diurgården lagdt.
O.    Är och en liten betz haga som gambla tegelbruket står
        på, af godh beet.
P.     En hästhaga af medelmåtig beet, som trägårdzmästaren
        häfdar, och är belägen bakom 6-fassan gården-6 neder wijdh siöön.
Q.    Diurgården består mestedeeln af granskogh något
        ahl och eck ibland, och är derhoos af goodh hööwäxt
        att dhe kunna hafwa åhrligit hööslag till                                                                                                                                                     140
R.    Trägården Stoora Plan består af 43 1/4 tunlands widd, och är
        medh linder asker och lönder planterad; en deel gran-
        skogh på norra sidan åth landzwägen. Varandes och der
        inne wattkonstdammar medh wattkonster 11: stycken des-
        föruthan 24: stycken wattsprång upemot steenhuusen, hwilka
        rör taga sitt wattn ifrån canaln 7-Signa NB.-7 Hööslag der sam-
        mastädes in i willskogen till                                                                                                                                                                         38
S.    Trägården Pipiniere8 består af 11 3/4 tunlands widd, och är mästedeeln
        medh fruktbara trän planterat, så när som på nårra sijdan
        är en deel will skogh9 kan wara hööslag in i skogen, åhrligen                                                                                                                          3 1/2 
T.     Huus trägården består af 2 1/16 tunlands widd, hwarest är några                                                                                                Summa 1009 1/2
        fruktbara trän p<l>anterade, derhoos är och 1: wattkonstdamb
        medh wattkonst uti hwilchen och tager sitt wattn ifrån canaln
V.    10-Fassan trägården-10 består af 25 1/8 tunlands widd; är och medh några
        fruktträn planterad, deß föruthan är en backa i11 trägå<r->
        d<en> s<om> är <me>dh .... <skogh> öfwerwäxt, och medh åthskillige
        alleer uthuggen.
W.    Uthmarken till denna12 gårdh är belägen millan siöökanten
        och Strömingz engen består af medelmåtig granskogh att der
        kan finnas något wedh brandh och gerdzlefång13; lijtet muhlbete
        på skogen när Strömmingz engen gifwes up.
X.    Hammars udd ett fierdedeels hemman, är bytt till gården af hans
        excellens gref Fabian Wrede; hwilket nu för tijden en enkia åbor för
        arende, a7 som hafwer uthsäde ena åhret af leerjordh 7 tunnor 28 cappar
        b7 Andra åhret af dito jordmon 6 tunnor 12: cappar åhrligit uthsädhe                                                                       7            4
   c.  Hööslag i en eng som kallas uddengen, af måßbottn4 och en deel
        hårdhwall till                                                                                                                                                                                               16
Y.     Hörer till Hammars udd en skogh Hammarn benämbd som föllier
        medh hemmanet, beståendes af gran och något tall på en
        ända att der finnes wedebrand och gerdzlefång13, något timber-
        skogh, och derhoos medemåtigt muhlbete.
Z.    Der in till gränßar Sißhammar som och hörer under Ekholm-
        sundh, hwilket en arrendator åbor a:7 som hafwer uthsäde ena
        åhret af moblanda leera 2: tunnor 20: cappar b:7 röijordh i samma giärde
        1: tunna 16: cappar c:7 en wreet åfwan för Hammar engen af mojordh
        till 1: tunna 13 1/4: cappa giör altså giärde medh wreetn till hopa
        ena åhret 5: tunnor 17 1/4: capa  d:7 Andra åhret af leerjordh
        något moblanda på en ända till 7: tunnor 20: cappar Åhrligit uthsäde                                                                       6          18 5/8
   e   Hööslag i Hammar engen på en trackt för sig sielf till                                                                                                                                   12
   f:   En15 lijtet engzfiell af måßbottn4 liggiandes wijdh Hammar engen till                                                                                                                3 
        g<o>dt fiske i siöön rundt om gårdhen.                                                                                                                                         Summa  15

                              Torpare under Ekholmsundh.
No 1.  Olof Claßon i Korsgiärdz torpet: a7 Ena åhret i en wreet af leer-
          jordh som är af Kongzgiärde tagen till 1: tunna 26 2/3 capa b7 Andra
          åhret af leera, är och af Kongzgiärde deelt till 1: tuna 26: cappar Åhrligen                                                               1          26 1/3
          Hööslag i Säfsta kiär en half mihl bort                                                                                                                                                         4
     2.  Påffwel Hoffslagare i Korsgiärdz torpet: a7 uthsäde i åfwanskrefne
          wreet af samma jordhmon 1: tuna 26 2/3 capa b7 Andra åhret
          i samma wreet som den näst föregående 1: tunna 26: cappar Åhrligen                                                                    1          26 1/3
          Hööslag och i Safsta16 kiär                                                                                                                                                                         2 1/2
     3.  Erich Anderßon i Korsgiärdz torpet: Lijka mycket uthsäde som
          dhe 2ne föregående i begge wretarna, hööslag och i Säfsta kiär                                                                                                                    4
     4.  Lars Michelßon i Korsgiärdz torpet: a.7 uthsäde ena åhret uthi åfwan
          förmälte wreet på en trackt för sig sielf af leera 1: tunna 28: cappar
          b:7 Andra åhret af leera liggiandes millan Wiggeby tegarna 1: tunna
          10: cappar Åhrligit uthsäde                                                                                                                                    1          19
          Hööslag i Säfsta kiär                                                                                                                                                                                  9 1/2
     5.  Johan17 Erßon i Korsgiärdz torpet: a:7 Ena åhret i samma wreet på
          en tracht för sig sielf 1: tunna 12: cappar b:7 Andra åhret gränsar till
          Wiggeby giärde, och af leera 2: tunnor 4: cappar Åhrligit uthsädhe                                                                         1          24
          Hööslag i Säfsta kiär                                                                                                                                                                                  2 1/2
     6.  Johan Håkanßon i Korsgiärdz torpet: a:7 Ena åhret gränßar i hoop medh
          <Wigge>bona18 af leera 1: tunna 4: cappar b.7 Andra åhret af moblanda leera, gränßar
          till Wiggeby och Myhrby till 2: tunnor 4: cappar Åhrligit uthsädhe                                                                           1          20
          Hööslag i Säfsta kiär                                                                                                                                                                                  4
     7.  Carl Carlßon i Myrby torpet: a:7 Ena åhret i Myrby trädesgiärde af lera 1 tunna
          30: cappar b:7 Andra åhret i Myrby sädes giärde af dito jordh 1: tunna 17: cappar åhrligen                                     1          23 1/2
     c:  Hööslag på en fiäll i Myrby eng af måßbottn4 till                                                                                                                                          3
     8.  Matz Erßon i Vattnödz torpet: a:7 Ena åhret i en wreet af skogzleera 2: tunnor
          8: cappar b.7 Andra åhret af haßeljordh 1: tunna 28: cappar c:7 Noch en liten wreet
          af moblanda leera 1: tunna blifwer åhrligit uthsäde med alla 3 wreetarna                                                                  2          18
     d.  Eng af måß och en deel hårdhwall till                                                                                                                                                          4
     9.  Bertil Matßon i Strömmingzengz torpet: a7 Ena åhret af lööslänna3
          1: tunna 12: cappar b7 Andra åhret af leerjordh 21: cape åhrligit uthsäde                                                                 1               1/2
          Hööslag på linderna i sin wreet till                                                                                                                                                               3
   10.  Olof Jsakßon i Bergtorpet: a7 Ena åhret af moblanda leera 2: tunnor 2: cappar
          b:7 andra åhret af moblanda leera och en deel röjord14 2: tunnor 14: cappar åhrligen                                               2            8
     c:  Hööslag i en lijten eng af hårdhwall neder wijdh siöön till                                                                                                                              4
   11.  Matz Sifferßon i Tegelßlagar torpet: a7 Det ena åhret af leerjordh
          3: tunnor 3: cappar b:7 Andra åhret af dito jordhmon 3: tunnor 6: cappar åhrligen                                                   3            4 1/2
     c.  Hööslag i en lijten eng af hårdhwall till                                                                                                                                                         5
   12.  Nils Olofßon i Trångbygz torpet: a.7 ena åhret skogzjordh 2: tunnor 28: cappar
          b.7 Andra åhret skogzleera 2: tunnor 26: cappar åhrligit uthsäde                                                                              2          27
     c.  Hööslag i en eng mellan bergen som är medh haßelskog bewäxt till                                                                                                              3
     d.  En eng nämbre åth torpet af hårdhwall                                                                                                                                                        2
     e.  Noch en lijten engz fiel wijdh torpet till                                                                                                                                                        1 
   13.  Matz Knutßon i Kåhlar torpet: a7 ena åhret skogz leera 2: tunnor 18 cappar                                                                               Summa   6
          b7 Andra åhret af dito jordmon 2 tunnor 20 cappar åhrligit uthsäde                                                                         2          19
     c.  En eng åfwan för giärde Af19 hårdhwall                                                                                                                                                       4
     d.  En eng nedan för giärde af måßbottn4 till                                                                                                                                                     6 
   14.  Johan Larßon i Krååkskiärs torpet: a7 Ena åhret af leera 1: tunna 12 cappar                                                                               Summa  10
          b.7 Andra åhret af moblanda leera 1: tunna 8: cappar åhrligit uthsäde                                                                      1          10
     c.  Eng neder wijdh siöön af hårdhwall till                                                                                                                                                       10
   15.  Johan Jönßon i Hamma20 skogz torpet: a7 Sår i en wreet af moblanda
          leera, den han häfdar åhrligen till 2: tunnor 4: cappar åhrligit uthsäde                                                                        1            2
          Höö på lindan i wreetn 2: laß c21 En täppa af starrbottn 1/2: giör till hopa                                                                                                      2 1/2
   16.  Simon Staffanßon i Hammars engz torpet: a7 ena åhret af moblanda lera
          1: tunna 16 cappar b7 andra åhret af dito jordmon 16: cappar åhrligit uthsäde                                                         1
     c.  Hööslag på linderna i bägge täpporna till                                                                                                                                                     5 1/2
   17.  Pälle Pärßon i Hammars engz torpet. a7 ena åhret af moblanda leera 1 tunna 30 cappar
          b7 Andra åhret af samma jordhmon 1 tunna 2: cappar åhrligit uthsäde                                                                      1          16
     c.  Hööslag på linderna i begge wreetarna                                                                                                                                                        9
   18.  Mårten Bengdtson i Hammars engz torpet a.7 Ena åhret af moblanda leera
          till 2: tunnor 25 cappar b:7 andra åhret af dito jordmon 2: tunnor 20: cappar Åhrligen                                              2          22 1/2
     c.  Hööslag i en eng som gränßar till Litzleena eng till                                                                                                                                        6
   19.  Johan Pärßon i Norrtorpet: a7 ena åhret af leerjordh 1: tunna 8 cappar b:7 Andra
          åhret och af leerjordh 16: cappar Åhrligit uthsäde                                                                                                                 28
     c.  Hööslag på linderna i wreetarna 3 laß  En lijten kalfhaga af litet beet                                                                                                             3
   20.  Lars Anderßon i Hammars engz torpet: a7 Ena åhret af moblanda leera 1: tunna 20 cappar
          b:7 Andra åhret af dito jordhmon 1: tunna 6: cappar Åhrligit uthsäde                                                                        1          13
     c.  Hööslag i wreetarna på linderna till                                                                                                                                                              4
   21.  Måns Ellißon i Hammars engz torpet: a7 En wreet af moblanda leera 2: tunnor
          6 cappar b:7 En åkerlap i en täppa af leerjordh 6: cappar åhrligit uthsäde                                                                 1            6
     c.  Hööslag i hans ena wreet till                                                                                                                                                                        3
   22.  Erich Johanßon i Hammars engz torpet: a7 uthsäde i en wreet af moblanda leera 2: tunnor 4 cappar                       1            2
     b.  Hööslag på linderna i wreetn till                                                                                                                                                                   6
   23.  Gabriel Månßon engz wachtare i Hammar engen: a7 uthsäde ena åhret af
          moblanda leera 2: tunnor 22 cappar b:7 andra åhret af dito jordh 1: tunna 16: cappar Åhrligen                               2            3
     c.  Hööslag på linderna i wreetarna                                                                                                                                                                  4

          Till denne gårdh äro inga fleere lägenheeter22 när där wijdh belägne
          uthan åthskillige ängiar och torp på andra aflägnere23 orter, hwilka
          speciatim24 aftagas25 måste.

              Torparnas åker åhrligen 40: tunnor 22: cappar  Höö 107 1/2 laß


1 Gällande A15:61, Ekolsunds kungsgård.
2 Suppleringar pga pappersskada i rubrikens högra del.
3 Står troligen för en sammansättning som saknas i SAOB, men jfr L 1915 LÖS, adj. 23 och S 2120 SID-LÄNDE, sbst.¹.
4 Jfr SAOB B 4099 BOTTEN II 2 b och M 1425 MOSS-VALL.
5 Dvs. (plats för) betesmark; se SAOB H 34 HAGA-STÄLLE.
6-6 Dvs. fasangården.
7-7, 7 Med rött bläck.
8 Se SAOB P 617 PEPINJÄR.
9 Därefter en nästan kvadratisk lagningslapp som täcker ett litet stycke åt höger och fem rader nedåt, skriven av en hand troligen från förra hälften av 1700-talet.
10-10 Jfr not 6-6.
11 Därefter och på nästa rad pappersslitage som gör läsningen svår eller omöjlig.
12 Härifrån mindre lagningslapp; jfr not 9.
13 Se SAOB G 1622 GÄRDSEL-FÅNG 2.
14 Se SAOB R 4273 RÖD-JORD.
15 Fel för Ett.
16 Fel för Säfsta.
17 Liten lagningslapp på denna och de två raderna under; jfr not 9.
18 Svårläst pga pappersskada.
19 Osäkert A. Ordet ska möjligen läsas taf såsom del av ett avsett "giärdet af".
20 Troligen fel för Hammar, ingående i namnet Hammarskogstorpet.
21 Med rött bläck. Ej helt säker läsning. Tillfogat i efterhand i vanligt ordmellanrum.
22 Se SAOB L 1526 LÄGENHET 8.
23 Dvs. avlägsnare; se SAOB A 342 AFLÄGEN.
24 Dvs. särskilt.
25 Dvs. uppmätas, kartläggas; se SAOB A 645 AFTAGA II 1 c.