A16:2Litter.              Notarum explicatio.                        Godh.      Hårdhbruka.       Grund och.  Löös och.       Höö sommar lass.
                                                                                  leerjordh. och moblandad. skogzjordh.  sijdländ jord.  hårdh-.    måss-.
                                                                                                  leera.                                                           wall.        bottn.
   Gräna består af 4 grannar á 28 öresland.
A. Uthsäde i sädesgierdet af godh leerjordh,              27.   4.
   Hårdhbruka grund och sijdländ jordh i samma gierde,                7.   8.                  2. 30.         2. 29.
        Giör till hopa 38 tunnor 7 capar.
B. Uthsäde i trädes gierdet af godh leera och en
   deel hårdhbruka jord sampt moblandad,                21. 28.        2. 24.
   Noch grund sampt skogz, sijd och löösländjordh i
   samma gierde, till                                                                                                 7.               7. 28.
C. Engzwreetn till samma åhr af grund och hasseljordh,                                            3. 22.
         Giör till hopa 43 tunnor 6 capar.
         Åhrligit uthsäde,                                               24. 16.        5.                        6. 26.         5. 12 1/2.
D. Engarna, stoorengen af hårdhwall till 22 1/2 tunlands widd
   á 1 1/2 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                                                 33 3/4.
E. Noch en engzfiell i samma eng, mellan Hässle och Säby.
   Engzfiellar belägen hwilken består af skarp hårdhwall
   till 5 3/4 tunlands widd á 3/4 lass på tunlandet, giör,                                                                                        4 5/16.
F. Lill engen af hårdhwall till 9 1/2 tunland á 2 lass på tunlandet,                                                                     19.
   swag måssbottn i samma eng till 9 tunlandz widd
   á 1 lass på tunlandet,                                                                                                                                                  9.
                                                                                                                                                             ______________
   Uthmarken till denne by är fast ringa och består                                                                                         57 1/16.    9.
   af lijtet hårdhwals beet.
   Kalf täppor sampt lijtet fiske i siöön. Inga fle-
   re lägenheeter. Allenast dhe wreetar som i gier-
   denna äro upptagne, hwilka nedanför af gran-
   narna sees kan.

No.                        Grannarna.
1. Anders Jacobson, cronehemman 5/8, á 7 öresland.
   Hafwer åhrligit uthsäde af åfwanskrefne jordmoner,  6.   4.        1.   8.                  1. 22 1/2.    1. 11 1/8.
a. En weet1 i trädesgierdet af moblandad leera, 18 cappar.
   Löösjordh i samma wreet,  1 tunna 2 cappar.            Åhrligen         9.                                    1. 10.
b. Noch en wreet i sädesgierdet af löösjordh, 1 tunna 18 cappar.
                                                      12 tunnor 5/8 capar.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                              14 17/63.   2 1/4.
   En lijten gemen kyrssebährs trägårdh sampt en lijten hummelgårdh.
2. Pär Erson, cronehemman 5/8, á 7 öresland.
   Åhrligit uthsäde,                                                       6.   4.        1.   8.                 1. 22 1/2.     1. 11 1/8.
c. En wreet i trädesgierde belägen af löösjordh,     13 1/2 cappar.
d. Noch en wreet i sädesgierdet af löösjordh, 1 tunna 6 cappar.  Åhrligen,                                     25 3/4.
                                                     11 tunnor 7 3/8 capa.
   Hööslag lijka med den näst åfwanstående.
3. Erich Olofson, cronehemman 5/8, á 7 öresland.
   Åhrligit uthsäde,                                                       6.   4.       1.   8.                  1. 22 1/2.     1. 11 1/8.
e. En wreet i trädesgierdet af löösjordh,                 16 cappar.
f. Noch en wreet i sädesgierdet af löösjordh, 1 tunna 12 cappar.  Åhrligen.                                   30.
   Hööslag lijka med den näst åfwanstående,        11.  11 5/8 capa.
4. Enkan hustru Sissilia Johans dotter, cronehemman 5/8, 7 öresland.
   Ahrligit2 uthsäde,                                                      6.   4.       1.   8.                 1. 22 1/2.      1. 11 1/8.
g. En wreet i sädesgierdet af löösjordh, 1 tuna 14 capar åhrligen,                                                    23.
                                    11 tunnor 4 5/8 capa.
   Hööslag i engarna lijka med alle dhe åfwanstående,
   af hårdhwall och en deel måssbottn.


________________
1Fel för wreet.
2Fel för åhrligit.