A16:4Litter.            Notarum explicatio.                                     Åker.   Eng.
                                                                                          tunland.  sommar la<ss>.
   Dahlby gård består af 2 heman och 16 örsland, waret sätherij indelt på
   majoren af lijfregementet men sedan förbytt till majors
A. bostelle under infanteriet, hafwandes uthsäde det ena åhret
   af god och bärande leerjord, till                           6 tunnor.
B. Dito något skarp leerjord, till                            19 tunnor.
C. Dito moojord med mycket lönstenar, till             8 tunnor.     33.
D. Dett andra åhrs uthsäde af något hård leerjord, till                  35.
E. Engiarna, siö engen af hårdwall, till                     30 lass.
F. Qwarn engen dito hårdwall, till                           25 lass.
   En uthfiels eng liggiandes mellan Wiggby och Alfwesta
   engiar af en dehl hårdwall doh1 största delen
   dyhöö mycket sanck, till                                      16 lass.
   Noch en lijten teeg strax der hooss af hårdwall till 3 sätan.
   En teg i Skarp Säby eng af hårdwall till 4 sätan,                                 71.
   Till denna gård ähr ingen uthmark, ey heller annat muhlbete ähn
   som trädes giärdet, en beteshage wed siöö stranden af skarp
   betesmark. Fiske i Mälaren eller Hammarskogz wijken,
   men mästedehlen gallstrand, föruthan wed engen någon
   wass strand. En lijten trägård af åthskillige fruchtbara
   trän, hwilka så mycken frucht ey kunna af sig gifwa
   som myckenheten är till orsaken att de ähro plante-
   rede på en bärjog ort som förtager deras wättska.
   En lijten humblegård temmelig god och bärande, elliest
   är här till inga andra lägenheter.

_____________
1Fel för doch.