A16:6Litter.               Notarum explicatio.                               Tunnor. Cappar. Åhrligit.  Höö.
                                                                                                                     uthsäde. sommar lass.
   Tuna består af 4 grannar á 36 öresland.
A. Hafwer uthsäde ena åhret i lillgiärde af leerjordh,                        25.   8.
B. Eck giärde af leerjordh, gränsar i hoop medh Ubby i giärdhlag,   20. 24.
                 Giör till hopa,                                                                46.
C. Stoorgiärdet af något swagare leerjordh medh en deel steen
   klappur millan backarna,                                                             50. 22.
D. Moblandad leera i dito giärde,                                                    7.   2.
                Giör till hopa,                                                                57. 24.
E. Engarna, österengen af måssbottn, till                                                                           54.
F. Hårdhwall i samma eng,                                                                                               11.
                 Giör till hopa,                                                                                                 65.
G. Grääsmyran af måssbottn, lijtet hårdhwall in wedh giärdzgårdarna,                               14.
H. Allmans hagan af hårdhwall 13 lass, måssbottn 3 lass, giör tillhopa,                              16.
J. Långengen af hårdhwall och något måssbottn, effter prickning
   i wilken eng Tunabona hafwa teegar der å war, till                                                         56.
                  Giör in alles,                                                                                                151.
   Dhes uthan ligga byar i Dahlby åker och Ramsta sochnar, som
   och hafwa teegar i samma eng wilket sees kan af chartan.
K. Är betzhagar till heela byn af medelmåttig beet och är medh
   gran och tallskogh öfwerwäxte, något timmerskogh så när som
   i Pär Larsson och Johan Mattsons hagar äro mäst uthhuggna,
   ligga och så godt som öde.   L. Hawa dhe och warsin koohaga af godh beet.
M. Uthmarcken till denna by består af tall och granskogh, men
   mäste deeln uthuggen att dhe kunna hafwa något wede-
   brandh, men intet stordt giärdzlefång på skogen, uthan i
   deras hagar kan finnas något. Medelmåttigt muhlbete
   af hårdhwall sampt något kiär beet, inga flere lägen-
   heeter.

                          Grannarna.
No 1. Pär Larson, frälsehemman 1/2, á 8 öresland, skall uppdragas i byte
   till konglig maijtt och cronan.
A. Hafwer uthsäde det ena åhret af leerjordh,                                10.   7 1/9.
   En wreet på uthmarcken af moblandad leera,                                1. 20.
                   Giör till hopa,
C. Andra åhret af något swagare leera och lijtet steen klappur mil-
   lan backarna, sampt een deel moblandad leera som i genneral discrip-
   tion förmält är,                                                                            12. 26 6/9.
                   Åhrligit uthsäde,                                                                           12. 10 8/9.
   Hööslag i engarna af en deel hårdhwall och en deel måssbottn,                                       33 10/18.
   En teeg i lång engen uthom öretahlet, till                                                                           3.
                   Giör till hopa,                                                                                                36 10/18.
   Berättas och att en half teeg i långengen skall wara tagen från
   detta hemman och lagdt till det som Erich Larsson åbor, hwilket
   sees kan af chartan wijdh signum NB.
2. Johan Matson, cronehemman 1/2, á  8 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är,               10.   7 1/9.
   En wreet på uthmarcken af moblandad leera, till                               14 1/2.
                     Giör till hopa,                                                           10. 21 11/18.
C. Andra åhret, till                                                                         12. 26 6/9.
                     Åhrligit uthsäde,                                                                         11. 24 5/9.
   Hööslag i engarna,                                                                                                        33 5/9.
   En teeg i lång engen uthan öretahlet, till                                                                            6.
                     Giör till hopa,                                                                                              39 5/9.
3. Erick Larson, frälsehemman 1 under Hammarskogh, á 10 öresland.
A. Åker dhet ena åhret,                                                                 12. 24 8/9.
B. En wreet på uthmarcken af moblandad leera,                              2.
                      Giör till hopa,                                                          14. 24 8/9.
C. Andra åhret,                                                                             16.   1 3/9.
                      Åhrligit uthsäde,                                                                        15. 13 1/9.
   Hööslag i engarna,                                                                                                        41 17/18.
   En engzteeg half i långengen, dhen Pär Larson pretenderar, till                                         3.
                      Giör tillhopa,                                                                                             44 17/18.
4. Hans Carlson, skatte frälsehemman 1, á 10 öresland.
A. Åker dett ena åhret,                                                                  12. 24 8/9.
   En wreet på uthmarcken af moblandad leera,                                1. 20.
                       Giör till hopa,                                                         14. 12 8/9.
C. Andra åhret,                                                                             16.   1 3/8.
                        Åhrligit uthsädhe,                                                                    15.   7 1/9.
   Hööslag i engarna,                                                                                                       41 17/18.