A16:8Litter.             Notarum explicatio.                                              Tunnor Cappar. Tunnor. Cappar. Tunnor. Cappar. Höö sommar lass.
   .                                                                                                           godh.               grund och.            lööslän-             hårdh
                                                                                                            leerjordh.           skogzleera.              da.                   wall.
   Brunna består af ett enstaka skattehemman á 13 1/3 öresland, men
   berättas medh 8 öresland, ligga i uthjordh medh Gräfsta, skifft om skifft som
   här nedanföre sees kan.
A. Uthsädhe ena åhret i trädesgiärdet till Brunna serskilt som består af leera,   7. 30.
   Grundjordh i samma gierde,                                                                                            2. 30.
B. Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet, leerjordh,                                        14. 24.
              Åhrligit uthsädhe till Brunna båhlby,                                                11. 11.           1. 15.
C. Dess uthan såhr detta hemman i trädesgierdet som warder uthjordh kallat
   till Brunna och Gräfsta och består af leerjordh till 17 tunnor 8 cappar, löös-
   lända i samma gierde 2 tunnor, giör till hopa heela gierdet in alles 19 tunnor
   8 cappar, hwar af löper på 8 öresland till Brunna af detta åhret medh
   leer och löös ländjordh,                                                                            10. 19 9/13.                        1.   7 5/13.
D. Andra åhret i sädesgierdet, leerjordh 7 tunnor 6 cappar lööslända, i samma
   gierde 2 tunnor 28 cappar, giör tillhopa in alles 10 tunnor 2 cappar hwar af
   löper på 8 öresland till Brunna, medh leer och löösländ jordh,                     4. 13 7/13.                        1. 24 8/13.
                 Åhrligit uthsädhe af uthjorden,                                                       7. 16 8/13.                        1. 16.
No 1. Är ett torp till Brunna straxt bredhwijdh Gräfsta, der det nu bygdt finnes
   belagit1, hwilket torp, a, hafwer uthaf hagstället uptagit 2:ne åkerstyken
   af leerjordh till 1 tunna 13 cappar, åhrligen der af,                                          22 1/2.
   Ingen eng mer än Brunna gårdh will effterlåta när som slåås.
No 2. Noch ett torp up i skogen widjh Brunna hagandan2 belägit som hafwer
   uptagit 2:ne wreetar af skogzleera, b, ena åhret i sädeswreetn 1 tunna
   12 cappar, c, andra åhret i trädeswreetn 1 tunna 27 cappar, åhrligen der af,                    1. 19 1/2.
        Summan medh torp och uthjordh till Brunna båhlby, blifwer åhrligen,         19. 18 3/26. 3.   2 1/2.     1. 16.
                                                     24 tunnor 4 8/13 cappar.
E. Engarna är en lijten eng till detta hemman enskylt af godh hårdhwall till                                                                                      
   9 3/8 tunlandz widd, hwarest kan fåhs på tunlandet 3 sommar lass, blifwer,                                                                             28 1/8.
F. I Berga stoor eng / som på Sundby charta i dito häradh och Åker sochn afsatt
   är / hörer till Brunna uthjordz åker, 7 engzteegar af skarp hårdh-
   wall hwilka innehålla 7 tunlandz widd á 1 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                         7.
   Hööslag på linder och dijken,                                                                                                                                                10.
                                                                                                                                                                                             ________
G. En betz haga af medelmåtig beet och är medh något granskogh öfwerwäxt.                                                                           45 1/8.
H. En tompt som brukas till kalftompt under Brunna, hwarest Gräf-
   sta prätenderar att willia och äga häfd såsom Gräfstas rätta
   tompteplatz. Är och till detta hemman hummelgårdh och kalftäppa
   sampt en lijten nyss anlagder trägårdh.

Signum NB.Gräffsta består af en frälse uthjordh á 5 öresland och ligger i skiffte
   till en deel medh Brunna i åker och eng som effter den röda
   iluminerade linien öfwer gerderna sees kan af chartan.
C. Uthsädhe ena åhret af leerjordh och en deel lööslända, till                              6. 20 4/13.                        24 8/13.
d. En wreet af leerjordh nyss af hagen uptagen,                                                      18.
                                                              7 tunnor 30 12/13 cappar.
D. Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leerjordh och deel lööslända,              2. 24 6/13.                    1.   3 5/13.
J. Är ett åkerstycke i samma gierde serskildt på en trackt som Gräfsta
   allena äger och består af leerjordh, till                                                             2. 16.
e. En wreet af leerjordh till samma åhr,                                                                  24.
                                                               7 tunnor 3 11/13 cappa.
                 Åhrligit uthsädhe till Gräfsta,                                                             6. 19 5/13.                        30.
K. Hööslag i Berga stoor eng af skarp hårdhwall på 7 tegar som innehålla,
   5 1/4 tunlandz widd á lass på tunlandet, giör,                                                                                                                            5 1/4.
   Hööslag på linder och dijken,                                                                                                                                                 3.
L. Är till denne uthjordh en betzhaga af lijtet beet och är medh något                                                                                      ________
   granskogh öfwer wäxt.                                                                                                                                                           8 1/4.
M. Uthmarken som lyder till Brunna och Gräfsta, hwilken är dhem
   emellan odeelter och består af medelmåtigt muhlbete, men
   är alldeles uthuggen att der finnes hwarken gierdzle heller wede-
   brand, undantagandes i hagarna, dock icke till nöfhtorfften.
   Lijtet fiske nedanför deras engztegar i stoorengen som är på Sundby
   chartan att igenfinna. Inga flere lägenheeter.


_________________
1Fel för belägit.
2Fel för hagändan.