A16:10Litter.                   Notarum explicatio.                                                              Tunnor. Cappar. Tunnor. Cappar. Höö sommar lass.
                                                                                                                                godh jordh.         löös länd.            hårdh.      moss
                                                                                                                                                          achtig jordh.        wall.         bottn.
   Häszle består af 3 grannar och en crone uthjordh som är bebygd, á 16
A. Uthsädhe i sädesgierdet af leerjordh och en deel löös ländachtig jordh i wästra ändan, 30.                  3.   4.
B. Uthsädhe i trädesgierdet af dito jordmonner, till                                                           26. 22.            5. 26.
C. Engarna, lillengen af måssbottn till 5 1/8 tunlandz widd á 3 lass på tunlandet, blifwer,                                                                  15 3/8.
   Hårdhwall i samma eng, något tofug till 6 1/8 tunland á 3/4 lass på tunlandet, giör,                                                          4 1/2.
D. Stoorengen af skarp hårhwall medh skogbyske öfwer wäxt till 27 1/4 tunlnadz
   widda 3/4 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                                                           20 1/2.
   gierdzhöö på linder och dijken,                                                                                                                                    8.
E. Äro små betzhagar af lijtet hårdhwalls beet medh ung biörckskogh öfwer wäxt.                                                         _______________
   Uthmarken till denne by är fast ringa, dock beståendes af skarp hårdhwalls-                                                                33.          15 3/8.
   beet, men skogen alldeles uthuggen.
   Är elliest uptagit torpställen på uthmarken belägne, sampt och i sielfua
   gierdet äro wreetar till hemmanen som nedan före på grannarna är
   obsserverat. Kåhl och kalf tompt. Inga flere lägenheeter.
                Grannarna.
No1. Erik Anderson, cronehemman 1/2, á 4 öresland.
A. Åhrs uthsädhe af leer medh en deel löös ländachtig jordh,                                              7. 16.               25.
a. Är i samma gierde 2:ne små wreetstycken af löös lände,                                                                     1. 22.
B. Åhrs uthsädhe af dito jordhmonner,                                                                               5. 21 1/3.      1. 14 1/2.
b. I samma gierde ett åkerstycke som är något löösländt, till                                                                   1. 20.
                         Åhrligit uthsädhe,                                                                                     6. 18 2/3.       2. 24 3/4.
c. Ligger ett torp på uthmarken till detta hemman som hafwer en wreet af moojordh
   till 15 cappar, åhrligen der af 7 1/2 cappe.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn, till                                                                                             8 1/2.       3 27/32.
   Hummelgårdh, kåhl och kalftompt.
No 2. Erik Anderson, frälsehemman 1/2 under Bagareboo, á 4 2/3 örersland.
A. Åhrs uthsädhe af jordmon som åfwan nämbdt är,                                                          8. 24.               29 1/9.
d. 2:ne wreetstycken i samma gierde af löös lända,                                                                                    18.
B. Åhrs uthsädhe af dito jordhmonner,                                                                              6. 19 3/4.      1. 22 1/4.
                        Åhrligit uthsädhe,                                                                                      7. 21 7/8.      1. 18 19/24.
e. Ett torp på uthmarken som hafwer en wreet af skogzjordh 1 tunna 10 cappar, åhrligen 21 cappe
   hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                                  9 5/8.       4 31/64.
   Kåhl och kalftompt.
No 3. En crone uthjordh som är bebygd á 2 örsland.
A. Åhrs uthsädhe,                                                                                                             3. 24.              12 1/2.
f. Ett wreetstycke i samma gierde af något löösländachtig jordh,                                                                26.
B. Åhrs uthsädhe,                                                                                                             2. 26 2/3.          23 1/4.
                         Åhrligit uthsädhe,                                                                                     3.   9 1/3.          30 7/8.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                                                                                 4 1/8.       1 59/64.
No 4. Jean Erikson, frälsehemman 1 under Stenninge, á 5 1/3 öresland.
A. Åhrs uthsädhe,                                                                                                           10.                1.   1 1/3.
g. Ett åkerstycke i samma gierde af löösländachtig jordh,                                                                      1. 29.
B. Åhrs uthsädhe,                                                                                                             7. 18 1/4.     1. 30.
                          Åhrligit uthsädhe,                                                                                    8. 25 1/8.     2 14 1/6.
h. Ett torp på uthmarken af skogzleera 3 tunnor 2 cappar, åhrligen der af
   1 tunna 17 cappar.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn, till                                                                                           11.           5 1/8.
   Hummmelgårdh, kåhl och kalftompt.