A16:11b            Descriptio.                                              Öhretahlet.
                                                                                                  Åkeren.                    Ängen.
Litter.                                                                                  tunnor. fierdingar. faath. lass höö.
A. Westerby beståår af 7 frelse hemman och een uthjordh
   sampt en Prestefiell i ängh allenast. Åkeren
   i norgierdhet beståår deehlz af god leerjordh,
   något mulblandat och en stoor deel af sanck
   moojordh, in alles,                                                               62.
B. Sodher1 giärdet af dito jordemon, in alles,                          70.
   NB. Desse parcker så af norre som sodre2 giarden3
   som finnas wara annoterat med signo     ,
   äre mycket sancke och kan intet skattas för någon
   synnerlig åkermarck för sin sanckheet skull och är intet
   länge sedan upkiorder5, eij heller hefdas många åhr
   om sänder utan lägges åther i linda när den intet
   meer bära kan, synnes för dhen skull rimligit att
   han och afdrages eller åthminstone halfparten af
   det åhrliga uthsädhet något lindrigare, hwilket
   lembnas till herr haradzhöfdingens4 och nembdens
   nogare öfwerläggiande.

               Ängiar och måsar.
C. Norr ängen af godh hårdwall, till                                                                               54.
D. Södher ängen af medelmåttig hårdwall, till                                                                 70.
E. Bohrsättran skarp hårdwall,                                                                                      20.
F. Bohrmossan af sanck mossbotten med groofft starrhöö,                                            14.
G. Girs mossan af dito jordemon och kan der bergas,                                                    30.
H. Herbergz måssan af dito jordemon,                                                                            5.
J. Däägmåssan deelz sanck och dehlz hårdwall, in alles,                                                 40.
NB. Mehrs måssan sanck och skogachtigh som dee andre mossarna,                            25.
K. Prestetegen i norrängen,                                                                                             2.
         De andre mossarna liggia för fååfoot som och brukas
         till muhlbeete.                                                             ________________________
                                                                                           132.                                260.


Deelning grannarna emillan som dee böhre hafwa effter öhretahlet åhrligen.

1. Södher gårdhen, Anders Illiansson,                                      8.       9.     7.    <  >     38 3/4.
2. Lars Masson är kiöpt af cronan för helt och hafwer allenast i
   åker och ängh, öresland,                                                      4.       4.     7.    <  >     19 3/8.
   På samma tompt boor Gyllenbringz bonde 1/2 hemman, men
   hafwer lijka stoor åker och ängh som den andra,                   4.       4.     7.    2 3/4.    19 3/4.
3. Oloff Ingebrechtsson skatte hemman accademie,                 8 2/3. 10.     5.    3< >.   42.
4. Joen Ohlsson frälse,                                                            7.        8.     5.    1< >.   33 7/8.
5. Pär Oloffsson dito,                                                              5 5/6.   7.     1.    3< >.   28 1/2.
6. Anders Larsson dito,                                                           5 3/4.   7.     1      <  >.   27 3/4.
7. Jacob Ersson dito,                                                               8.       9.     7.     1< >.   38 3/4.
8. Uthjordh till Kiölf bebygdh Lars Görlingh frelse,                   2.       2.     3.     3< >.     9 5/8.
9. Prestefiell i ängen allenast,                                                                                           2.
                                                                                        ___________________________
                                                                                            53 1/4.  66.                     260.

L. Skogh finnes till denne by intet synnerlig stoor effter bysens stoorleek, doch
   hafwa de tarfskogh till fång, giärdzle och wedebrandh, sampt nödhtorfftigt
   muhlbeete, blifwer och på alla sijdhor trängder af grannarna som
   af chartan sees kan.
M. Torp på Wästerby ägor har kyrckiowachtaren Mattz Persson för
   5 åhr sedhan begynt byggia och oprifwitt åker till 6 fierdingars
   uthsädhe och 3 lass äng, stubbarne stå än oruttnade i åkeren,
   är mäst moojordh.
N. Ett torp Stockbäcken har en dalkar för 3 åhr sedhan begynt byggia
   och såår än intet mehr än 4 1/2 fierdeing iblandh stubbarna, får och wedh
   pass 2 1/2 lass höö.
O. För trägårdzmestaren är ytterst på Wästerby ägor wedh nya broon och Ohlfwans
   waadh bygdt, har ingen åker eller äng uthan allenast een beetzhaga
   och der uthi 2:ne små kohltäppor allenast.
P. Noch twene stycken knechtstugur straxt wed kyrckio wachtarens torp, den ena
   har instängdt en lijten täppa wed pass en fierdingz land så och en annan
   lijten ängzlapp om några hwalmar höö.
Q. Rosandaahl beståår af moojordh litet leermylla, såår det ena åhret 2 1/4 tunna,
   dhet andra af dito jordemon om 3 1/2 tunna, tillhopa 5 3/4 tunnor, ängh
   på Österby sijdhan ihoop medh Trumpmyra torpet wed Giählsättra
   grinden signo NB, och finnes der afskild med knutar i widiebuskarna
   bundna, finnes och der ingen annan skildnad, får åhrligen in alles 7 lass ängh
   NB, är in alles 5 3/4 tunland men för den swaga jordemon, kan dhet fögha högre skattas
   än 2 tunnor eller högst 2 1/2 tunna åhrligett uthsädhe.
   Straxt uthan för åkergärdes gärdhen ståår Rosendaahlz sågen och i samma damm
   på Österby sijdhan Åhlboo sågen. R.

Afmätt anno 1688
aff
Petter Arosander.


(Karttext vänstra halvan:)
Högbergz röret.
Hop röret.
Twisteplatz emillan Westerby och Kiöhlfwa.
Sleesbo egor mötha.
Kahlbotz roret6.
Kiöhlwa egor mötha här.
Twistigh platz medh Sleessbo borna.
Bahlzbro sion7.
En stoor sanck pors mossa.
Balsbro röret.
Bahlzbroo egor mötha.
Upsahla berget.
Den guhla rågongen upwiste Onsijka skoghwachtaren på Nohlanlundh, men Westerbborna prätendera efter dhen bruna linien.
Knechtstugu.
Beetz kiärr.
Skrän kiärr.
Römosstorpet.
Römossan.
Bormossan.
Herbergz mossan.
Onsike eller Nohlanlunds egor i Tibble sochn mötha på dhenna sijdan.
Barnbärget.
Den guhla rågongen är upwist af Onsijke skoghwachtare på Nohlanlundh, men Westerby borna prätendera efter dhen bruna linien.
Nohlanlundz slåttermossa.


(Karttext högra halvan:)
Giählsättra engh möther.
Rör.
Kiöhlwa egor mötha.
En wette.
En wise.
Rosendahlz sågen.
Åhlbo sågen.
Rosendaal.
5 stena rör.
Österby såken.
Miöhlqwarn.
Körckebys och Österby egor mötha på denne sijdan.
West-terby.
Nohlanlundz engh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_____________
1Fel för södher.
2Fel för södre.
3Fel för giärden.
4Fel för häradzhafdingens.
5Fel för upkiörder.
6Fel för röret.
7Fel för siön.