A16:13b           Descriptio.
                                                                                                                         Öhresland. Åker.                 Engh.
                                                                                                                                          tunland. fierding. lass höö.
A. Österby sätegårdh medh kyrckiebyn har för detta bestådt af 6 1/2
   hemman och öreslandh sättesgårdhen,                                                                  53 1/3.
B. Men afgiärda hemmanett wedh kyrckian kyrckian eller kyrckiebyn för sigh sielff, 4.
C. Södher giärdet beståår af 50 3/4 tunland åker, deelz leerjordh och en deehl moojordh
   föruthan kalfhagen som uthslagen är och det som lenge har legat i linda,                              50.       6.
D. Norre giärdet medh den åkeren ytterst i giarde1 som torparne äre uplåtit och
   nyteppan så och lillegärdet mäst leerjordh, moo och en deehl swartmylla,
   består af tunland,                                                                                                              46.       2.
E. Hemmanet wedh kyrckian som på Österby ägor är affgiärdat beståår deehlz
   af leerjordh, men mest moojordh och har i begge gärden och wreetarne
   som honom tillåtit är att uptaga,                                                                                         14.
         NB. Löper in alles på hwart öhreslandh i begge åhren 1 tunna 7 1/2 fierding,
              är 7 3/4 fierding åhrligen.

   Ängiar, sätrar och mossar finnes på Österby ägor fölliande.
F. Södher ängen / af hwilken Holmbro booerne har största deehlen borta / medh
   Kyrckiobyens deehl, lass höö,                                                                                                                46.
G. Norrängen,                                                                                                                                        110.
H. Nytäppan,                                                                                                                                            15.
J. Dahlkars kiärret som nys af dalkarlar är uprögdt,                                                                                    30.
K. Röömåssen,                                                                                                                                         10.
L. Kiärngemyran2,                                                                                                                                      8.
M. Norboo sweedan,                                                                                                                                  8.
N. Stoor mossan af dahlkarlar uprögdt,                                                                                                     30.
O. Dååmossan kommer kyrckiobyn till,                                                                                                     25.
P. Stoorsatran medh tree stycken små,                                                                                                      50.
Q. Britte måssan, långmåssan och steens måssan har städze legat
   för fääfoot till beete. Men förleden höst har sågaren stängdt in
   britmåssan och fått dher,                                                                                                                           3.
                                                                                                           ______________________________
                                                                                                                              57 1/3.   111.             335.
                 Oskattlagde torp på sätegårds ägor.
R. Trumpmyran något gammalt som gårdzens smeed åboor, beståår
   mest af mojordh, deehl leer och hafwer åker 4 1/4 tunnelandh
   i bådhe gärden och 10 lass ängh ihoop med Rosendahlz ängen
   sub signo litter R, lijka medh torp åkren annoterat.
S. Norbootorpet är af en uthlefwad gammal sågare uptagit af
   skogen i sahlig herr Lillieströms arfwingars tijdh och stå än stubbar-
   na qwar i åkeren som in alles är 1 1/4 tunland och höö 3 lass.
T. Tree små nybyggen är för 4 åhr sedhan satte ofwan åkeren, der
   dee af norre giärdet fått 6 tunland som förr är inrachnadt, signum
   D, ängh ha dhe ingen annan än den dem af gårdzens
   skogzängar unnes.
U. Sågaretorpet är först för 3 åhr sedhan upbygdt och har han der
   uprögdt 1 3/4 tunnland åker idel hwijt moojordh, har
   1687 slagit  britmåssan och der fådt 3 lass höö som
   iblandh gårdzens är upfördht och finnes ängen igen på
   chartan sub litter Q.
W. Sågen och miöhlqwarnen äre kiöpte af cronan för 3 t:s ränta
X. En Skomakare har och för 2 åhr sedhan straxt wed sågetorpet på en
   betes haga begynt byggia och der rifwit up 1 3/4 tunland åker, stängdt
   in hagan och fått der 2 och hogst3 2 1/2 lass höö, cum litter X, annoterat
   som torpet och åkeren.
Y. Öfwan stoormåssan har en för fem åhr sedhan begyndt uppe i stora
   skogen rödia och bränna men än intet hindt att fåå mehr än
   2 fierdingzlandh åker och mitt för torpet öfwan stoormossan
   4 á 5 lass ängh, signerat litter Y.
Z. Nedan byggningen på  sätegårdhen är anlagdt en trää och humble-
   gårdh, halfparten af förra gårdztompterna och halfparten af
   åkeren, hwilken deel som af åkeren tagen är och medh dhet
   giardhetz1 uthsädhe inrächnadt.
Å. Skogh är och här till så till fång, gerdzle och weedebrand sampt
   muhlbeete effter nödhtorfften.

   NB. Alla röghningarna och slåther mossarna äre
   mycket sancka och starr höö, men södher ängen,
   norrängen och nyteppan äre hårdhwall.


Afmätt anno 1688
af
Petter Arosander.


________________
1Fel för giärde.
2Fel för Kiäringemyran?
3Fel för högst.