A16:16                Notarum explicatio.                                                Åker.  Engh.
                                                                                               tunland.  winter lass.
   Öfwerboda beståår af 1/2 frelse hemman 6 öreslandh.
A. Åkrarna i sädes giärdet är af leer och swartmylla sampt
   moojordh, in alles,                                                                    7 1/4.
B. Dhet andra åhretz uthsädhe af dito jordmemon trädz giardet1,  6 1/2.
C. Grytebohlet een wreet af swart mylla,                                      1 3/4.
D. Een wreet wed sågen af moojordh,                                            1/2.
E. Engiar och måsar af medhelmåttig grääswext och då dhet
   tillägges som Beling för högt watten skull intet
   fått mäta som är wed pass 6 lass så blifwer in alles
   medh det bonden för honom angifwit,                                                  74.
   Skogh hafwa dee och effter nodhtorfften2 så till fång
   som gardzle3 och wedebrandh sampt muhlbeete som
   dee andre omkringliggiande byar.
   Een lijten humblegårdh och kåhltäppa.
F. Een gammal såågh, förledhen höst upbygd å nyo och
   ligger up in moot allmenningen.
G. En lijten sqwalt qwarn i gärdet som går höst och wåhr.

   NB. Berättas och wara twenne små ahlkiärr som
   jag intet såg, der bonden kan få 2 á 3 lass höö,
   dem jagh och intet wijdare kan upföra.

_____________
1Fel för giärdet.
2Fel för nödhtorfften.
3Fel för gärdzle.