A16:20Litter.                     Notarum explicatio.                Tunnor. Cappar. Åhrligit.  Höö
                                                                                                           uthsäde.  sommar lass.
   Biörck består af 7 grannar á 48 öresland.
A. Hafwer uthsäde ena åhret i Wåhlbergzgiärdet af leerjordh, 51.   8.
B. Andra åhret i siöögiärdet leerjordh,                                   44. 18.
C. Lööslänna i samma giärde af stoorengen uptagit,                 2.   4.
              Giör till hopa,                                                          46. 22.
D. Lillgiärdet af leerjordh,                                                      12.   2.
              Giör till hopa andra åhret medh siöögiärdet,             58. 24.
E. Engarna, stoor engen af hårdhwall,                                                                      89.
F. Hagengen af måssbottn,                                                                                      18.
G. Hårdhwall i dito eng up wijdh giärdzgårdarna,                                                       6.
   Hööslag på linder och dijkzreenar,                                                                         6.
                              Giör in alles,                                                                           119.
H. Uthmarcken till denna by är belägen en godh 1/2 fierdingzwägh
   N.N.O. från byn uthi Dahlby sochn och består af en skallug
   skogzbacka att dhe intet kunna hafwa warken wedebrandh
   heller gierdzle, lijtet muhlbete af hårdhwall millan ber-
   gen när wåth åhr är. Elliest hafwa dhe inga flere lägen-
   heeter, dy deras fiskewattn säga dhe wara aldeles odug-
   ligt af orsak der är gallstrandh.
                       Grannarna.
No 1. Johan Larson, frälsehemman 1 under Bagarbo, 7 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af leerjordh,                                           7. 15 1/6.
B. Andra åhret af leerjordh och något lööslänna,                      8. 18 1/6.
                      Åhrligit uthsäde,                                                                8.   2/3.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                          17 17/48.
2. Erich Anderson, cronehemman 1, á 7 öresland, lijka myck-
   et i åker och eng medh den näst föregående.
3. Pär Arfvidson, Frälsehemman 1, under herr Daniel Grijpenmarck
    á 8 öresland.
A. Ena ahret1 af leerjordh,                                                      8. 17 1/3.
B. Andra åhret af leerjordh och något lööslänna,                      9. 25 1/3.
                     Åhrligit uthsäde,                                                                 9.  5 5/3.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                          19 40/48.
4. Anders Michelson, cronehemman 1,  á 7 öresland lijka mycket i åker
   och eng medh dhe 2:ne åfwanstående första.
5. Pär Michelson, cronehemman 1,  á 7 öresland och lijka mycket
   i åker och eng medh den näst föregående.
6. Hans Arfvidson, frälsehemman 1/2, á 6 öresland under leutnanten
   Gustaf Palmström.
A. Ena åhren af leerjordh,                                                       6. 13.
B. Andra åhret af leerjordh, något lööslanna3,                         7. 11.
                    Åhrligit uthsäde,                                                                  6. 28.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måssbottn,                                          14 42/48.
   Enkan hustru Anna Larsdotter, cronehemman 1/2, á 6 öresland.
   Lijka mycket i aker2 och eng medh den näst föregående.


_____________
1Fel för åhret.
2Fel för åker.
3Fel för lööslänna.