A16:22Litter.                      Notarum explicatio.                     Tunnor. Cappar. Tunnor. Cappar. Tunnor. Cappar. Höö sommar.
                                                                                       godh <        >       <     > <leera>.   röömylla och       lass, hårdh-
                                                                                       jordh.                                             löös sampt sijd-   wall.
                                                                                                                                   länd jordh.
   Sundby består af ett enstaka frälsehemman, á 16 öresland.
A. Hafwer uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh,      16. 20.
   löösländ jordh i samma gierde,                                                                                                          12.
B. En åkerfiell i Berga af leerjodh,                                           3. 24.
   Röömyllblandad leera på samma fiell,                                                                                        2.
                                                           22 tunnor 24 cappar.
C. Andra åhret i sädesgierdet leerjordh,                                14. 16.
D. Moblandad leera i samma gierde,                                                           6. 24.
   Noch sijdländ jordh i samma gierde,                                                                                           1.  29.
                                                          23 tunnor 5 cappar.
                 Åhrligit uthsädhe,                                                 17. 14.            3. 12.                         2.   4 1/2.
E. Engarna, lilla Fagerwijkz engen af hårdhwall till 1 1/4 tunlandhz widd á 3
   lass på tunlandet, blifwer,                                                                                                                                    3 3/4.
F. Är till detta hemman 7 teegar i Berga stooreng, af något skarp
   hårdhwall, hwilka giöra till hopa 13 1/4 tunlandz wijdd, á 1 sommar lass
   på tunlandet, blifwer,                                                                                                                                        13 1/4.
                                                     Gierdz höö,                                                                                                      8.
G. Är en koohaga af medelmåtig hårdhwals beet hwarest skogen är                                                              _________
   uthuggen.                                                                                                                                                         25.
H. Noch en hästhaga af skarp beet och är medh tall och granskogh öfwer wäxt.
J. Är och hummelgårdh, sampt kåhl och kalf tompt.

   Uthmark till weedh och gierdzle finnes intet mehra än dett bonden
   kan hafua i den hästhagen som åfwan nämbd är, der dock
   icke till nödhtorfften förslå kan. Något fiske i Ekohln men
   är mäst gallstrand. Inga flere lägenheeter.