A16:24              Notarum explicatio.                               Ler och. Moblandad. Löös. Hård. Starr.
                                                                                steen-     ler-              lända. wall.   wall.
                                                                                klappur.  jord.                        sommar-
                                                                               tunnor.    tunnor.       tunnor.  lass.
                                                                               cappor.   cappor.       cappor.
   Berga uthi Aker2 sochn, gammalt skattehemma och sä-
   terij, hwars ränta ähr opgifwen i bythe af ryttmästaren
   wälborne herr Petter Silfverlåås emoth 3/4 af Caddada sätherij
   i Skog klösters sochn och Häbo1 häradh, hwilket i kläder sigh
   natur af crone hemman och är anslagit till bostelle
   för fendricken, af herr capitein Wallenstedtz compagnie
   hwar emoth Bagarbo i bemelte Skog klösters sochn berättas
   skola ikläda sigh skatte natur. Består af 14 öresland och
   een kyrkio uthjord om 4 öresland som af gambla tider
   är från hemmanet skiänckt till kyrkan.
   Hafwer aker3 det ena åhret till dhe 14 öresland som går-
A. den har behållna,                                                          9. 27.                  4.   8.
B. Uthjordens åker uthi samma giärde,                              3.   4.
C. Dhet andra åhrs uthsäde,                                            10. 31.    2. 28.
D. Uthiordens åker uthi dito giärde,                                                              2. 16.
E. Uthi samma giärde åker till linda,                                                              1.   8.
F. Ett torp Paskehus kallat, hafwer åker, in alles,                   10.
G. Höö uthi stor ängen, in alles,                                                                               24.
H. Lill ängen,                                                                                                                5.
   Åhrligit uthsäde till gården,                                            10. 18.   1. 14.   2.   4.  18 2/3.  3 2/3.
J. En trägårdz tompt deräst några qvarteer så och nå-
   gra kiörs bärs trähn ähr, som slåås af gården,
K. En gammall humblegård,                                                                                   2.
   Uthi stor ängen hafwa åthskillige byarss fiällar hwar
   om andra.

   Fiske till gården uthi Ekohlen medellmåttigt, ingen
   skog ey heller någon betes mark, eller flere lägen-
   heter.

______________
1Fel för Håbo.
2Fel för Åker.
3Fel för åker.
_______________
1Fel för Åker.