A16:26                  Notarum explicatio.                                   Tunnor. Tunnor. Fath. Sommar.
                                                                                          fath.     åhrligt            lass.
                                                                                                      uthsäde.
   Swen Oloffson i Skiählby i Hagunda häradh och Åker sochn.
A. Ähr ett afgiärdat frälse hemman innewijdh Wijkz säthegårdhz
   åkergiärde om 6 öresland och grefwinnan högwälborne fruu
   Hedhwic Horn tillhörigt, hafwer och tillförende warit under
   råå och röör och rättaren under bemälte säthegårdh till booställe
   anslaget. Och befinnes denna bys åkergiärden af åthskillige
   slagz jordemonner som uti dett.
B. Östra giärdet swartmylla jordh, till                                   3. 26.
   Mooblanda jordh, till                                                        1.   6.
   Grusblandat jordh med lönsteenar och hälleberg, till          1. 22.
   Leerjordh, till                                                                   2. 20.
   Så att dett hemmanes eena åhrs heela uthsäde blifwer,      9. 10.
C. Det wästra åkergiärdet är mästedelen af en slagz jordemon
   som är mooblanda leerjord, till                                         8. 10.
   Och een deel swartmylla jordh, till                                    2. 16.
   Så att dett andra åhrs heela uthsädhe blifwer,                  10. 26.
   Hwicket  till åhrligit uthsäde aqverat blifwer,                                  10.   4.
D. Engen här till är mager af  måssbotten med små star höö,                           12.
   Andra lägenheeter finnes här inthet.