A16:28Litter.           Notarum explicatio.                                                           Åker.          Eng.
                                                                                                          tunnor. cappar.  sommar-
                                                                                                                                    lass.
   Ransta består wähl af 2 1/2 hemman men hafwa hwar för sig både
   i åker och eng särskilte ägor, så att de intet byta medh något
   öhrethal sina lägenheeter, dess uthan ähr och så andre byar
   som hafwa åkerfiellar innom denna rågång. Hwar efter
   fölliande hafwa är för sig, nembligen.
1. Befalningzman Daniel Rappholdt rustningz hemman under herr majorens
   compagnie, hafwer uthsäde det ena åhret af god och bärande
A. jord som leerjord af sten klapur bland, till                    9 tunnor.
   Dito moo och talljord som mycket sweksam är, till        4 tunnor.     13.
B. Det andra åhrs uthsäde af godh jord, till                     22 1/2 tunland.
   Dito sweksam jord, till                                                   2 tunland.   14. 16.
   Engen som altijdh till detta hemman waret är belagen1 i Öhlsta ägor
   af hårdwall, till                                                               5 lass.
C. Äggmyran som af en detta hemmans betes hage uprögdt
   är, består af groff mosshöö, till                                       8 lass.                              13.
   Uthmarken af småt byske hwarken till gärdzle eller wedebrand
   tienlig, mulbet är goda både på uthmarken så wähl som
   i dess betes hagar.
2. Anders Olofson i Ransta cavalleria beneficia heman, hafwer uth-
D. säde det ena åhret af leerjord, till                                                    13.
E. Det andra åhrs uthsäde i gerdet af klapurjord, till         10 1/2 tunnor.
F. Dito i wretarne swartmyllejord något sweksam, till        5 tunnor.    15. 16.
   Eng i Öhlsta lunden af godh hårdwall, till                                                                  8.
   Twenne stycken betesshagar af nödtorftigt muhlbete, ett torp
   om 3/4 tunas uthsäde det ena åhret och det andra 1 tunnas uthsäde
3. Lillgården i Ransta är ahnslaget ofwanstående rustningz stam till
G. augment hwars uthsäde det ena åhret af god lerjord, till                    3.
H. Det andra åhret af stenklapurjord, till                                               3. 16.
   Eng i samma eng som ofwanstående af hårdwall, till                                                 2.
   En betes hage till detta heman af knapt bete för dess creathur.
J. Matz Matzson i Säfwa hafwer uthiord i denne by det ena åhret, till    4. 16.
K. Det andra åhret af klapurjord, till                                                    1. 24.
   Eng der till Ransta lunden eller Öhlsta lunden, till                                                      3.
L. Hans Anderson i Säfwa hafwer uthsäde det ena åhret af klapur-
   jord, till                                                                                            3. 24.
M. Det andra åhret dito,                                                                      1.
  Eng i förbenämbde Öhlsta lunden,                                                                            1 1/2.
O. Lars Olofson i Säby hafwer uthjord, sår det ena åhret,                    1.   8.
P. Det andra åhret,                                                                              5. 16.
   Eng i ofwanstående Öhlsta lunden,                                                                          3.
Q. Lars Larson Öhlsta hafwer uthjord, sår ena åhret,                            5. 16.
R. Det andra åhret uthsår,                                                                    4.
   Eng i Öhlsta lunden,                                                                                               3 1/2.
S. Hans Gadd i Öhlsta hafwer uthjord hwar på sås det ena åhret,          1. 12.
T. Det andra åhret uthsås,                                                                    1.   8.
   Eng i Ransta eller Öhlsta lunden, till                                                                           1/2.
U. Blomster engen är liggiandes uth medh Ransta hemanen
   hörer till Öhlsta Larss Larssons hemman, hwilket rustningz
   hemanet i Ransta pratenderar till det hemmanet bestående
   af hårdwalss höö, till                                                       5 lass.
   Dito fräken medh wass, till                                              6 lass.                           11.
   Giölunda torpet eller wreten ähr efter rågången belägen
   på Ransta ägor, men Säfwa pratendera det liggia på
   des ägor uthan några wissa rörs wisande, hwilket af
   rustningz hållaren i Ransta såwijt som det innom dess rå-
   gång är begrepet giörs beswärs måhl öfwer, att det i cronones
   jordebok står för en accademia wret upfördt och nu
   är bebygde till 1/4 hemman hwilket åhrligen uthwidgar och in-
   tager innom gerdesgårderne ägor af Ransta ägor
   och brukar sig till nytta, detta heman hafwer uthsäde af
   swartmylle jord åhrligen, till                                                             1.   8.
   Engen liggiandes ibland åkren och der omkring, till                                                 6.
   En crone qwarn på Ransta ägor i strömmen.

___________
1Fel för belägen.