A16:30Litter.                 Notarum explicatio.                                               Åker.        Eng.
                                                                                                   tunland. cappar. sommar.
                                                                                                                             lass.
   Hageby består af 5 heman och 65 öresland tilhopa, hafwandes
A. uthsäde det ena åhret af god och bärande jord som lerblandat
   ähr, sampt något swartmylla bland, till                                               74.
B. Det andre åhrs uthsäde af same jordmohn som föregående, til          64.
C. Noch samma åhr hafwer Prästegården för sig allena åker, till             7.
   Hwar uthi de andre hemmanen pratendera sin portion efter
   öhrethalet så wijde det på bysens oskifte mark ligger.
D. Engen bestående af halfparten hårdwall och det öfrige grof
   star och fräken, till                                                       66 lass.
E. En fiell i Focksta eng af hårdwall, till                           12 lass.                              78.
   Noch till Prästegården en lijten eng af små star på bysens
   oskifto mark, till                                                                                                    10.
   Uthmarken tämelig stor och wijdd, doch till knapt gerdzlefång
   men nödtorftigt wedebrand, godt muhlbete, ähr ochså
   till Prästegården torp och backestugur på bysens oskifte
   mark uptagne. Fiske i förbiflytande åhn kan intet rächnas
   af något wärdde. Elliest är till denna by lägenheet uthi
   Giöl mossen at uprödia eng till en stor dehl, hwil-
    ket icke uthan stor bekostnat ske kan hälst emädan det
   så långt från byn är beläget, flere lägenheeter finnes
   här till intet.
                       Grannarna.
1. Fru Barbro Bortvicks rustningz hemman hafwer i byn 10 oreslandh1 hwarest
   uthsås det ena åhret 11 tunnor 12 cappa, det andra åhret såås 9 tunnor
   27 cappar, hwilket giör åhrlig,                                                            10. 19 2/3.    12.
2. Prästegården hafwer i byamählning 29 1/2 örsland hwar på uthsås
   det ena åhret 33 tunnor 19 cappar, det andra åhret 29 tunnor 1 1/2 cappe,
   giör åhrligen,
   Dess uthan hafwer Prästegården det som ofwan förestår för-
   mählt den åkren och hagen för sig allena, så wähl som
   både godh trägårdh och humblegård.
3. Per Matson, fru Barbro Bortvicks frelsehemman i lifztidh, hafwer
   7 örsland, sår der efter det ena åhet 7 tunnor 31 cappa, det andra
   åhret 6 tunnor 28 1/2 cappa, giör åhrligen,                                            7. 13 3/4.      8 26/65.
4. Erick Person, fru Barbro Bortvicks frelsehemman, hafwer i skifte 12 1/2 örsland.
   Uthsår det ena åhret 14 tunnor 7 1/2 cappa, det andra åhret 12 tunnor 9 2/3 cappar,
   hwilket giör åhrligen,                                                                           13.   8 2/3.    25.
   Desse bägge hemman förswaras under säterijs frijheet.
5. Föraren Jonas Menlös, cronohemman, dess bostelle hafwer i byn 6 örsland.
   Uthsår det ena åhret 6 tunnor 26 1/3 cappa, det andra åhret 5 tunnor 29 1/3 cappar,
   giör uthi åhrligitt uthsäde,                                                                      6. 12.          7 13/65.
                                                                    Summa åhrligt.                 69.               78.

_____________
1Fel för öreslandh.