A16:32                 Descriptio.                                                               Åker.  Engh.
                                                                                               tunland.  winter lass.
   Ekebolanda 1 skattehemman undher lijfregemente till hest,
   skatträtten possideras af herr secreteuren Johan Hadoph.
A. Hafwer åker dhet ena åhret af leer klappur och skogzjordh, till     22.
B. Dhet andra åhret af leer och jäsjordh, till                                      15.
C. I boolandet godh leerjordh, till                                                      8.
D. Engiar, en lijten af hårdhwall wedh hummelgårdhen,  2 winter lass.
E. Lill ängen af hårdwall och starr,                              12.
F. Stoor ängen af dito jordmon, till                             10.
G. Bolandhet ängh hårdhwall,                                      2.
H. En ny rögningh i fiohl begyndt något lijtet at
   rödias, men är än intet ferdigh och kan dher
   medh tijdhen bergas hardhwall1, ungefär,                  4.                               30.
                                                                                _____________________
                                                                                                      45.         30.
   Skogh är till denne gårdh efter nödhtorften så till
   huusens reparation som elliest weedebrandh
   sampt hängzel och stängzel så som och godt
   muhlbeete, men intet fiske.
J. En koohage.
K. En hesthage.
L. En lijten trägårdh medh några kiörs och plommon trän
M. En humblegårdh om 300 kupor.
N. Trenne rudhdammar.
O. En lijten backstugu widh rödningen som såår dhet ena
   åhret 1/2 tunna och dhet andra 1 tuna och engh 1/2 winter lass.

   Åhrligit uthsädhe till dhetta hemmanet 22 1/2 tunna
   och ängh 30 winterlass.

_______________
1Fel för hårdhwall.