A16:34Littra.              Notarum explicatio.                      Tunnor. Cappar. Åhrligit.  Höö.
                                                                                                           uthsäde. sommar lass.
   Wijsegierde består af 3 hemman á 34 öresland.
A. Hafwer uthsäde ena åhret stoorgiärde af leerjordh,      34. 30.
B. Lööslänna i samma giärde,                                            5. 10.
                         Giör till hopa.                                         40.   8.
C. Norrgiärde af leerjordh,                                              13. 30.
D. Lööslänna i dito giärde,                                                 1. 26.
                      Giör till hopa, begge giärderna ena ahret1,   56.
E. Andra åhret af leerjordh i kyrckgiärde,                         26. 24.
F. Lillgiärde af mager leerjordh,                                       10. 26.
G. En lijten wreet af leerjordh straxt wijdh byn,                  1. 13.
H. Ett åkerstycke uptagit i norrengen af blåleera,                    22.
                Giör till hopa andra åhret.                                39. 21.
J. Engarna, stoorengen af starrbottn till 32 lass hårdhwall 18 lass, giör              50.
K. Norrengen af hårdhwall 31 lass. fräken i samma eng 2 lass, giör till hopa     33.
   Hööslag på linder och dijkzreenar,                                                                 8.
                       Giör till hopa,                                                                           91.
L. En hummelgårdh till hwardera gården.
Signum NB. Hafwa dhe och haft warsin betzhaga på uthmarken som nu är intet
   mehr än Erich Andersons i behåll, dher hon hafwer lijtet beet der
   hoos och är bewäxt medh tall och granskogh sampt ung timmer-
   skogh. Der emoth liggia dhe andras haga till uthmarcken lagde.
   Beståendes altså uthmarcken till denna by af tall och gran-
   skogh att dhe kunna hafwa wedebrandh och gierdzle. Medelmåt-
   tigt muhlbete neder wijdh kierren, der hoos och något liung-
   marck up i skogen, inga flere lägenheeter.
                  Grannarna.
No1. Erich Anderson, frälsehemman 1 under Brunna säterij á 14 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är, 23.   1 15/17.
E. Andra åhret,                                                               16. 10 9/17.
                   Åhrligit uthsäde,                                                           19. 22 7/34.
   Hööslag i engarna,                                                                                        37 8/17.
2. Erich Jönson, cronehemman 1 á 10 öresland hwilket herr secreteraren
   Adorphius innehafwer på lijfztijdh.
A. Såhr ena ahret1,                                                         16. 15 1/17.
B. Andra åhret,                                                               11. 21 4/17.
                    Åhrligit uthsäde,                                                          14.   2 5/34.
   Hööslag i engarna,                                                                                        26 13/14.
3. Enkan hustru Carin Andersdotter, frälsehemman 1 under sahlig herr
   Giöran Gyllenstiernas ärfwingar á 10 öresland, lijka mycket
   i åker och eng medh den näst föregående.


_______________
1Fel för åhret.