A16:36Litter.                   Notarum explicatio.                                   Åker.           Eng.
                                                                                          tunland. cappar.  sommar.
                                                                                                                      lass.
   Tibble består af 4 hemman och tilhopa 32 öreslandh, hafwandes
A. uthsäde det ena åhret af mäst godh och bärande jordh, till         34.
   Der af 4 tunland något sweksamt uth medh backarne.
B. Dett andra åhrs uthsäde af lika beskaffenheet medh föregående, 34.
C. Noch der till twene stycken wretar af tämmelig godh jord, till       3.
D. Engen bestående af gott hårdhwals höö, till                                                 56.
   Uthmarken är lijten och ringa, hwarken till gerdzle eller wedebrandh
   tienlig uthan allenst medh det som i dess betes hagar finnes,
   smått byske till knapt wedebrand. Betes hagarne ähro mäst
   af bärgog och stenig mark som knapt kunna föda några
   creatur, hwarest somblige af grannarne hafwa åker-
   wretar uptagne. Doch af mojordh som sällan ähro i bruk uthan
   igenlägges, bliffer ett eller twenne åhrs häfd. Fiske i förbi-
   flytande åh wedh Öhlste kan intet stort beräcknas som det
   så lijtet och ringa till denna by af bemält åh hörer, elliest
   finnes här till inga andra lägenheeter, hwarken till
   mehra åker eller ängz uptagande som dugligt kan wara.
   Ey heller andra lägenheeter.
                          Grannarna.
1. Hustru Marija Lars dotters rustningz hemman, hwarföre
   hon rustar under herr majorens compagnie, hafwer uthi
   byn 8 örslandh hwarest såås det ena åhret 8 tunnor och 16 cappar,
   det andra åhret äfwen lijka, noch i wreten medh det som
   i hagan är uptaget till 16 cappar, giör uthi ahrligitt1 uthsäde,           9.             14.
   En tämmelig god humblegårdh lyder ochså till detta heman om
   64 cupor, såsom och en lijten kijrsbärs trägårdh.
2. Tomas Oloffson, frälsehemman under fru Maria Hägerstierna,
   hafwer i byaskifft 6 örslandh, sår det ena åhret 6 tunnor 12 cappar,
   dett andra lijka, i wretarne 9 cappar, giör uthi åhrlitt uthsäde,         6. 21.       10 1/2.
3. Johan Pärson, frelsehemman under herr Haratth Appellbom, hafwer
   i byn 6 örslandh och lijka i ägor medh föregående,                        6. 21.       10 1/2.
4. Pär Erikson, frelsehemman under gref Johan Stenbock, hafwer uthi
   byamählning 12 örslandh hwarest han åhrligen sår uthi
   gärdet 12 tunnor 24 cappar, uthi wretarne 1 tunna 4 cappar, giör tilhopa
   uthi åhrligitt uthsäde,                                                                   13.   8.       21.
                                                                               _______________________
                                                                             Summa,           35. 18.       50.


_________________
1Fel för åhrligitt.