A16:38                      Notarum explicatio.

   Efterskreefne torpp äre på Ryda ladugårdz enskyllte ägor belägne, nembligen.
No.
1. Åhsbo Bengt Johansson, a, hafwer uthsädhe det ena åhret af leera och klappersteen
   2 tunnor, b, det andra åhretz uthsädhe af dito jordmonn 2 tunnor, giör åhrligen.
   2 tunnor ängh på Hammarby skogh till 2 sommar lass, vid folio  sub signum aa.
2. Snugghäll backstuga, Oluff Johansson.
3. Steenlösa backstuga, Mattz Larsson, d, åker af mojord till 3 cappar åhrligt uthsädhe.
4. Ahlbeck, Johan Andersson, e, hafwer åker det ena åhret af sandjordh 1 tunna 20 cappar,
   f, det andra åhret af mojordh 1 tunna 14 cappar, giör åhrligen 1 tunna 17 cappar.
   Ängh på Hammarby skogh till 2 sommar lass, folio sub signum aa.
   g, En lijten beteshaga af föga wärde.
5. Hummell torppet, Mattz Oluffsson, h, hafwer åker dhet ena åhret af swartmylla
   1 tunna 23 cappar, i, det andra åhretz uthsädhe af mojordh 1 tunna 16 cappar, giör
   åhrligen 1 tunna 14 cappar.   k, En liten beteshaga af lijtet beete, ängh widh hårdwalls-
   myra vid 1685 åhrs book, folio 4
6. Appelbo, Mattz Pehrsson, l, hafwer åker det ena åhret af mojordh 28 cappar, m, det
   andra åhret af dito jordmon 1 tunna, giör åhrligen 30 cappar.
7. Kielltorppet, Erich Larsson, n, det ena åhrs uthsädhe af mojordh 1 tunna 12 cappar,
   o, det andra åhrs uthsäde af dito jordmonn 1 tunna 8 cappar, giör åhrligen 1 tunna 10 cappar,
   Ängh på Hammarby skogh 2 sommar lass, folio  signum 69.
8. Smedztorppet, Mattz Mattzon, p, hafwer åker till åhrligt uthsädhe af mojord 1 tunna
   u, Beteshaga duger intet stoort, ängh på Hammarby skogh 2 sommar lass, signum bg.
9. Tysktorppet, Anders Ehrsson, q, åker det ena åhret af mojord 1 tunna 24 cappar,
   k, det andra åhrs uthsädhe af samma slagz jordh 2 tunnor 8 cappar, giör åhrligen
   2 tunnor. Ängh moot Hammarby skogh, 1 sommer lass vid Geddans charta uthi 1685
   åhrsbook folio 44, hoos hårdwalls myra, sub signum 2.
10. Eekhagzgrinden, Erich Hansson, s, åker dhet ena åhret af mojordh 1 1/2 tunna, t, dhet
   andra åhret af dito jordmonn 1 1/4 tunna, giör åhrligen 1 tunna 12 cappar.
11. Hårdwallsmyra och Långslätt blefwe intet aftagne, men förmeenes af
12. Geddan wara aftagne 2 tunneland hwardera, åhrligen 2 1/2 sommar lass höö hwar effter
   derass egen bekännelsse.                                               
                                                             15 tunnor 22.         17 lass.