A16:40                     Notarum explicatio.

   Efterskrefne torppp liggia på Ålöpe båhlbys ägor men giöra sina dagzwärcken till
   Ryda ladugårdh, hwillka allenast till sina rum äro på Geddans charta folio 45
   uthi 1685 och 1686 åhrs book afsatte, nembligen.
No.
1. Mellanbo, Jacob Ohlsson, a, hafwer åker det ena åhret af sand mojordh och swart-
   mylla 4 tunnor, b, dhet andra åhret dito jordmån 3 tunnor, blifwer åhrligt uthsädhe 3 tunnor
   16 cappar, c, ängh af måssbåttn till 6 sommar lass, item en beteshaga af föga wärde.
2. Steentorppet en backstuga, brukas af berörde Jacob Ohlsson, d, hafwer åker i en
   wreet sandjordh 1 1/2 tunna, giör åhrligen 24 cappar, e, ängh af måssbåttn 1 sommar lass.
3. Swartbäck, Larss Månsson, f, hafwer åker dhet ena åhret af gruusjordh 2 1/4 tunna,
   g, andra åhret af dito jordmonn 1 tunna 28 cappar, giör åhrligen 2 tunnor 2 cappar, h, ängh
   af hårdwall 2 sommar lass, noch en dito i skogen af måssbåttn 4 sommar lass, giör tillhopa 7 sommar lass.
4. Räfznääs, Nillss Pehrsson, i, hafwer åker till dhet ena åhrs uthsädhe af mo och leer-
   jordh 3 1/2 tunna, k, dhet andra åhrs uthsädhe leerjordh 3 tunnor, giör åhrligen 3 tunnor 8 cappar,
   l, ängh af hårdwall och måssbåttn till 10 lass.
5. Harnääs, Lars Nillsson, m, dhet ena åhrs uthsädhe af hassell och eekjordh 3 tunnor,
   n, det andra åhret af dito jordmonn 2 1/4 tunna, giör åhrligen 2 tunnor 20 cappar,
   o, äng af hård och starrwall till 6 sommar lass, p, en betes haga af gott beete och tarffskough
6. Brömsbo, Nillss Ehrsson, q, hafwer uthsädhe dhet ena åhret af mojordh 3 1/4 tunna,
   r, dhet andra åhret 2 3/4 tunna, giör åhrligen 3 tunnor, s, 4 stycken ängiar af hårdh, starrwall
   och måsslåttn 7 sommar lass, t, en betes haga af tämmeligh gott beete.
7. Håhlsiö, Pehr Hansson, u, hafwer åker det ena åhret af mojord och sandjordh 3 1/4 tunna,
   w, det andra åhret dito jordmonn 3 tunnor, giör åhrligen 3 tunnor 4 cappar, x, ängh
   y, af måssbåttn till 8 sommar lass, en beteshaga af medellmåttigt beete och nugh
   gran och tallskogh.
8. Dallkarsbo, Lars Hansson, aa, åker dhet ena åhret af steen gruus 2 1/4 tunna, ab, det andra
   åhret dito jordmon 2 1/4 tunna, giör åhrligen 2 1/4 tunna, ac, ängh af måssbåtten tillijka med
   ett nys afrögdt kierr upp i skogen in alles till 8 sommar lass.
9. Biörnbo, Oluff Månsson, ad, hafwer åker dhet ena åhret af kierrjord 2 tunnor, ae, dhet an-
   dra åhret 1 3/4 tunna, giör åhrligen 1 tunna 28 cappar, af, ängh af måssbåttn till 10 sommar lass.
10. Kiöcklinge torpet en backstuga, Erich Jöransson, ag, hafwer åker i en wreet af mo-
   jord 28 cappar, giör åhrligen 14 cappar, ah, ängh af måssbåttn 1 sommar lass.
11. Grodammen, Jacob Ohlsson, ai, hafwer åker det ena åhret af mojord 1 1/4 tunna, ak, det an-
   dra åhrs uthsädhe 1 3/4 tunna, giör åhrligen 1 1/2 tunna, al, 2:ne ängiar, dhen ena widh torppet, den
   andra widh Kiöcklinge beståendhe af måssbåttn till 4 sommar lass.
12. Nåsen, Anders Jacobsson, am, hafwer åker dhet ena åhret af leerjord 2 3/4 tunna, an, dhet andra
   åhret af mojordh 2 1/4 tunna, giör åhrligen 2 1/2 tunna, ao, ängh af måssbåttn till 2 1/2 sommar lass.
13. Ängztorppet, Pehr Nillsson, ap, hafwer åker dhet ena åhret mojordh 2 1/4 tunna, aq, dhet andra
   åhretz uthsädhe 2 tunnor, giör åhrligen 2 tunnor 4 cappar, ar, ängh af måssbåttn till 4 sommar lass,
   as, en beteshaga af ringa beete.
   Skoug, fiskie och muhlbete nyttia dhe samfällt medh båhlbyn.
                                                                                                29 tunnor.        74 1/2 lass.