A16:41b(Karttext:)
   Denne rågångh påstå Hammarby borne för
   någon tijd sedan warit rätta landz-
   häradz och sochne skilnaden, men häf-
   da nu förtijden intet längre än
   till den bruna illuminerade
   rågången.
Ålöps ägor möta på denne sidan.
Innom denne liniean äro wreetar och ängiar som häf-das aff Tompta boerne.
Tåmta ägor mötha på denne sidan.
Landzskilnaden emellan Uplandh och Wessmannelandh.
Sillby äng möther.
Sillby wret möther.
Sillby bee-teshaga möter.
Ovsta ägor mötha på denne sidan.
Flåttröret.
Ängstorpets haga här innom röörgången.
Reesta ägor mötha här.
Skogzbacka.
Twisteplats men Ham-marby boerne hafwa häfdat.
Hårmsta ägor mötha här.
Tuisteplatz emellan Ham-marby och Hårm-sta, bestående mäst af skogh och en wreet till ett torp,  häf-das af Hårm-sta fruns torpare.
Biörnmåssan.
Watteby ägor möta på denne sidan.
Gran och tallskough.
Måssa.
Hammarby.
Högråån.
Linda.
Soldatstuga.
Prästegårdz ägor mötha på denne sidan.
Ryda ägor mötha på denne sidan.


(Under ramen:)
Scala ulnarum.


Lars Hoffstedtz.