A16:42                  Notarum explicatio.                                                                       Åhrligt.  Sommar lass.
                                                                                                                          uthsädhe.  höö.
   Hammarby består af 7 mantahl och 1 uthjordh, in alles 56 öreslandh.
A. Hafwer åker dhet ena åhret af mulblanda mojordh, till                               60.
B. Det andra åhrs uthsädhe af dito jordmån,                                                  67.
C. Byängen består af hård starrwall och måssbåttn,                                                                 85.
D. Ett slåtter kierr benämbdh Sättran, af måssbåttn, widlyfftigh
   och eelak att bärga, till                                                                                                         15.
                      Giör tillhopa,                                                                                                   100.
E. En lijten wreet upptagen af byängen, men duger intet till åker,
   derföre lägges han igen till ängen.
F. Dito en wreet af bemählte afstängd, bruukas till åker om 1 tunna
   4 cappar, hwaruthi no 3, 4, 5, 6 och 7, hafwa hwardera efter sina
   proportioner.
G. Beteshaga till heehla byn bestående mäst af bärgh och ung granskogh.
   Des uthan hafwa en deehl af grannarna torpp och betes hagar
   som skohla uthi special description uppförde blifwa.
   Till denne byn ar1 gran och tallskogh till nödtorftigt gärdzle
   och weddebrandh, men ingen timmerskogh och intet fiske,
   tämmeligh gott muhlbete emellan bergen der dhe allena
   finge behållat, men uthbetes mycket af andra der omkringh
   liggiande byars och torppz boskapp.
No.                 Grannarna.
1. Johan Johansson och Oluff Ehrsson, skattehemman 1 á 12 öres-
5.  landh in alles, á 6 öreslandh hwardera, hafwa ochså åker hwar
   dhet ena åhret 6 tunnor 13 5/7 cappa, det andra åhret 7 tunnor 5 5/7 cappa.
   Giör åhrligen åth hwardera,                                                                                     6. 25 5/7.
   Åker i wreeten F, till no 5 allena,                                                                  5 13/19.
   Ängh hwardera,                                                                                                                    10 5/7.
   Noch finnes här till 2:ne torpp, det första Krattan är medh G litte-
   rerad.  ab. Hafwer åker det ena åhret af swartmylla 3 3/4 tunna.   ac. Dhet
   andra åhret af mojordh 3 1/4 tunna, giör åhrligen,                                                     3. 16.
   ak. En beteshaga af magert beete.
   Det andra torppet är medh litter H annoterat.  ae. Åker i 2:ne små
   wreetar af mojordh till 7 fierdingzlandh, giör åhrligen,                                                    28.
   af. En betes haga der till af ringa wärde.
   ag. En lijten kallftäppa.
2. Erich Johansson, en chrono uthjordh á 4 öreslandh, har uthsädhe det
   ena åhret 4 tunnor 25 1/7 cappa, det andra åhret 4 tunnor 9 1/7 cappa, giör åhrligen, 4. 17 1/7.
   Ängh in alles,                                                                                                                          7 1/7.
   ah. 2:ne små wreetar af moojordh åhrligen,                                                                   20.
3. Oluff Johansson, skallehemman 2 á 10 öreslandh, hafwer uth-
   sädhe dhet ena åhret 10 tunnor 22 6/7 cappa, det andra åhret 11 tunnor 30 6/7
   cappa, giör åhrligen,                                                                                               11. 10 6/7.
   Noch i wreeten F, till                                                                                     9 9/14.
   Ängh in alles till,                                                                                                                   17 6/7.
   Noch 2:ne torpp här under medh J littererade.  ai. Hafwa åker bägge till
   sammans i 4 stycken små wreetar af rödmylla och moojordh till
   åhrligt uthsädhe,
   ak. Beteshaga här till af tämmeligh gådt muhlbete.  al. Ängh
   af måssbåttn,                                                                                                                         1 1/2.
4. Bryniell Johnsson, cronohemman 1 á 6 öreslandh, hafwer
   åker och ängh sampt i wreeten F, lijka medh No 1 och 5.  am. En
   lijten wreet af moojordh till 16 cappar åhrligen.  an. En betes
   haga af tämmeligh gott beete.
6. Mattz Nillsson, cronohemman 1 á 8 öreslandh, hafwer åker
   dhet eena åhret 8 tunnor 18 2/7 cappa, dhet andra åhret 9 tunnor 18 2/9 cappa,
   giör åhrligen,                                                                                                            9.   2 2/7.
   Noch i wreeten F, åker,                                                                                7 11/19.
   Ängh in alles till,                                                                                                                  14 2/7.
   ao. En beteshaga af lijtet beete.                                                              
7. Johan Ehrsson, cronohemman 1 af samma öretahl som dhen
   näst föregående såsom och uthi åker och ängh lijka.  ap. 2:ne
   små wreetar af mojordh, åhrligen till,                                                                        1.   4.
   aq. En beteshaga af medellmåttigt beete.
8. Jöran Mårtensson, cronohemman 1, äfwen lijka uthi öretahl
   sampt åker och ängh medh näst föregåendhe, men partici-
   perar intet i någon wreet medh dhe andra grannarna
   och har allenast åker i bägge gärderna.
   ak. 2 små kallfhagar af ringa wärde.
   Effterskrefne torpp giöra sina dagzwärcken under Ryda ladu-
   gårdh, nembligen.
9. Kierrtorppet.  a. Hafwer åker dhet ena åhret af mojord 3 tunnor.
   b. Det andra åhret af swartmylla 3 tunnor, giör åhrligen,                                           3.
   c. Ängh derhoos af måssbåttn,                                                                                               4.
   d. En lijten beteshaga af föga wärde.
10. Skogztorppet.  e. Hafwer åker dhet ena åhret af mojordh 2 tunnor 16 cappar,
   f. Det andra åhret af dito jordmon äfwen, så giör åhrligen,                                        2. 16.
   g. Ängh der hoos af hårdwall och måssbåttn,                                                                          9.
   h. En lijten kallfhaga.
11. Skomakartorppet.  i. Hafwer åker dhet ena åhret af steenklappur
   1 1/4 tunna.  k. Det andra åhrs uthsädhe af mojordh 1 tunna 4 cappar,
   giör åhrligen,                                                                                                           1.   6.
12. Hånbo.  l. Åker dhet ena åhret af steengruus 1 1/2 tunna.  m. Dhet an-
   dra åhret af mojordh 1 tunna 20 cappar, giör åhrligen,                                             1. 18.
   n. En ödes wreet heehl oduglig.

_____________
1Fel för är.
2Fel för skattehemman.