A16:43b(Rubrik:)
Lagunda häradh, Fittia sochn och Frijberg
sampt Mysinge.


(Karttext:)
Holms kyrka.
Mossunda egor mötha.
Lundersta egor mötha.
Prästegården.
Prästegårds egor mötha.
Soldat torp till Mossunda.
Backstuga.
Tompt.
   Denne röda linien pretenderas af
   Mossunda borna ifrån wästra gerdz-
   gårdz hörnet no 1, up till 6 stycken steenar
   åfwan för Frijbergz wägen no 2, der
   ifrån neder till deeras gierde no 3.

   Effter den bruna linien sträcker sig skildnaden mellan
   Prästegårdz giärderna och Myssinge skogh, hwarest pre-
   tenderas af Prästegården att willia gå något längre upp i
   skogen öfwer gierdzgården. Men war ingen då till städes
   som kunde uthwijsa något på Prästegårdz sijdan, ey heller war
   någon på Myssinge sijdan som kunde rätt uthwijsa rätta
   skildnaden, uthan upwijste denne nummerade linien som sträker
   sig mellan no 3 och no 4 hwilken liniea går något på Prästegårdz gerderna.
Linda.
Myssinge.
Kåhltäppa.
Kåhl täppa.
Homp täppa.
Tuna skogh möther.
Uthmarken.
Fänsberga egor mötha.
Kiälla.
Dam.
Dam.
Dam.
Dam.
Engsuachtar torpet.
Wägen från Frijberg åth Stockholm.
Kiärr.
Gullkulla torpet.
Torp till Tuna.
Rääfsta egor mötha.
Giärdz backa.
Kalf täppa.
Uthmarck.
Mojordh.
Mölnar stuga.
Wäder quarn.
Mohlnskiär.
Ladugård.
Fruckt trägårdh.
Lust trägård.
Trägård.
Kalf haga.
Trägårds stuga.
Kåhl täppa.
Frijberg.
Hönsgård.
Hönshuus.
Smedia.
Mählarn lacus.


Afmätt in juny anno 1690
af
Hans Barckhus.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.