A16:44                   Notarum explicatio.                              Tunnor. Cappar. Åhrligit.  Höö.
                                                                                                              uthsäde.  sommar.
                                                                                                                             lass.
   Frijberg heller Myssinge har fordom bestådt af 4 hemman á 32 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i trädes giärdet af leerjordh,                      30. 16.
B. En wreet af swag leerjordh medh en deel  lönsteenar,              7. 25.
   Mojordh i samma wreet,                                                              13.
            Giör tillhopa giärdet medh wreetn ena åhret,                  38. 22.
C. Andra åhret i Sädesgiärdet af leerjordh något swag upp wijd backa-
   na medh en deel lönsteenar,                                                   31.   6.
D. Blåleera i samma giärde,                                                        1. 12.
E. En wreet wijdh herr gården belägen af swag leerjordh,           7. 22.
   Mojordh i samma wreet,                                                         1. 12.
        Giör tillhopa giärdet medh wreetn andra åhret,                  41. 22.
             Åhrligit uthsäde,                                                                        40.   6.
F. Engarna, stoorengen af hårdhwall något tofug,                                                   68.
G. En lijten eng i sädes giärdet belägen, som berättas förr har warit
   hage, beståendes af måssbottn och en deel hårdhwall up wijdh gierdzgårdarna,     9.
H. Är ett stycke af skogen effter prichningen som berättas i forna tijder               _____
   skulle hafwa warit inhägnadt till haga, men ligger nu förtijden                               77.
   till uthmarken lagdt och består af något grof granskogh, men
   är mestedeeln uthuggen.
J. Är och en holma som kallas Måhlnskiär, hwilken är af intet synnerlig
   stoort wärde ty hann är mäst öfwer bergug, kan derföre intet stoort
   beet wara.
K. En trägårdh hwilken är medh uth som inlänska frucht trän planterad,
   hwarest är och 2:ne quarter i trägården lagdt till hummelgårdh
   en 800 pucor.
L. Noch en lijten trägårdh som är medh någre slagz gemene frucht-
   trän planteradt.
M. Uthmarken till denne gårdh består af ungt granbyske, att dhe
   kunna hafwa lijtet till weedbrand och något giärdzle, men
   doch icke att der fins till nodtorfften1. Muhlbetet består af
   skarp hårdhwals beet millan bergen.
Signum NB.  Ligger ett torp på hagstället som kallas Gullkulla torpet.  a. Hafwer
   åker ena åhret af skogzjordh, 13 cappar.  b. Andra åhret af dito jordh
   10 cappar, åhrligen 11 1/2 cappar, ingen eng mehr än herr gården will effter-
   låta honom när som slåhs. Nödtorfftigt fiske i siöön, inga
   flere lägenheeter.


_________________
1Fel för nödtorfften.