A16:46Litter.                    Notarum explicatio.                                          Uthsäde.  Eng.
                                                                                                           åhrligen.  sommar.
                                                                                                tunnor. cappar.  lass.
   Hässle sätheri består af twenne sammanlagde byar Hälcke och Hässle
   tilsammans 32 örsland och 4 hemman, twenne i hwardera byn och alla
   lijka stora. Hässle hafwer waret cronohemman och Hälcke frelsehemman,
   hwarföre hålles 2 munderingar af herr Gustaf Blixen cron
   som dem här tills under frelse possiderat hafwer, hwil-
   ka begge byar så wijde de uthi skifte till sammans legat.
   Hafwa uthsäde det ena åhret till 61 tunna 16 cappar, der af
A. godh lerjordh, till                                                           29. 16.
B. Dito sidländig swart mylla och röblandat jord, till            27. 12.
C. Dito moojord, till                                                             4. 20.
   Det andra åhret bestijger till 72 tunnor 4 cappar, der af
D. god lerjord och klapurjord, till                                        45. 16.
E. Dito rödmylle jord lerblandat, till                                       4. 10.
F. Dito moojordh, till                                                           22. 10.
   Af föregående blifwer åhrligen 55 tunnor 26 cappar, der af
   god jord af första graden, till                                                               37. 16.
   Dito af tredie graden, till                                                                      15. 27.
   Dito af fierde graden, till                                                                      13. 15.
              Engiarna innehålla 130 lass, der af
G. stoorengen af största dehlen hårdwall som i torkåhr mycket felt
   slår, berächnes i medellmåttige åhr hårdwals höö, till                                                  60.
   Dito starrhöö uth med siön, till                                                                                  40.
H. Lill engen af mäst hård wals höö, till                                                                        30.
   Här till ähr ingen uthmark hwarken till skog eller muhlbete, uthan
   af den lille uthmark der till waret ähr en dehl af torpare till åker
   uptagen och inhägnadt så mycket som dugligitt waret, den
   öfrige dehlen odugligt, en beteshage till hela gården lijten
   och ringa. Fiske i siön Mälaren till nödtorften. En trä-
   gård af åthskillige fruchtbara trän och dess uthan en nyss an-
   lagd. En humblegård tämmelig god.
J. Torpen som ähro 7 stycken hwilka åhrligen uthså af mäst moojord, till   5. 16.
K. Ett stycke åker som komer Bielkesta till.
   Hwardera gården uthi Hassle och Hälcke hafwer åhrligt uthsäde, till      16. 22 1/2.    32 1/2.