A16:48Litter.             Notarum explicatio.                                                                     Åker.  Eng.
                                                                                                            tunland. cappar. sommar.
                                                                                                                                      lass.
   Elfvelösa består af 4 1/2 hemman 44 1/2 örslandh tilhopa, dess uthan sär-
   skildt af rå att en del af byns ägor, Wallbylandet benämd hwar uthi 4 andra
   hemman paricipera, består af 20 2/3 örsland alla tilhopa och till
   denna by der af 11 1/3 öresland, såss allenast ett åhr.
A. Elfwelösa hafwer uthsäde det ena åhret af leerjord medh steen-
   klapur ibland, till, första graden,                                               26 tunnor.
B. Dito swartmylla, tredie graden,                                               7 1/2 tunna.
C. Dito mäst moojord, till                                                           14 tunnor.
D. Dito grund stenklapur jord medh mobland till 3:de graden,     15 1/2 tunna. 63.
E. Det andra åhrs uthsäde af leerjordh och swartmylla som god är, 22 tunnor.
F. Dito swag swartmylla till tredie graden,                                      11 tunnor.
G. Hela Walbylandz åkergårde1 består af lerjordh och något
H. sten klapurbland, till 23 tunnor dito swag swartmylla tredie graden
   till 14 tunnor komer här af till Elfwelösa,                              20 tunnor 9.     53.   9.
J. Engen bestående af hårdwall något tufwor, till                            150 lass.
K. I Walbylandz engen till denna by af hårdwall, till                        20 lass.                      170
   De andres dehl i bemälte eng består af 28 lass.
   Till denne by är ingen uthmark annat ähn som sielfwa trädes-
   <     > och altså hwarken gärdzell eller wedebrand ey heller
   <     > en lijten betess hage på Elfwelöse ägor som alle
   <     > efter öhrethalet participera uthi dess uthan
   <     > Walbylandz ägor och elliest här till inga
   <     > lägenheeter.
                        Grannarna.
1. Hindrick Gustafson, skattehemman under cavalleriet, hafwer 9 örslandh.
   Uthsår ena åhret 12 tunnor 23 3/4 cappa, det andra åhret i bygärdet
   6 tunnor 21 1/2 cappa, hafwer detta heman i Walbylandz gärdet 3 2/3 orsland2
   hwarest sås 6 tunnor 18 cappar, giör tilhopa i åhrligitt uthsäde,                    13.
   Eng uthi byengen, till                                                   30 30/89.
   Uthi Walbylandz engen,                                                8 16/31.                                    38 23/27.
2. Johan Persson, gref Johan Stenbockz frelsehemman hafwer i byn 9 orsland2, uthsår
   det ena åhret 12 tunnor 23 3/4 cappa, det andra åhret i bygärdet 6 tunnor 21 1/2 cappa,
   i Walbylandz uthjorden hörer till detta hemman 1 öresland hwarest uthsås 1 tunna 25 1/8 cappa.
   Giör uthi åhrligitt uthsäde,                                                                            10. 19 1/5.
   Eng i byengen, till                                                       30 30/89 lass.
   I Walbylandz engen,                                                    2 10/31 lass                                32 1/2.
3. Auditeuren Carl Kiettzlingz rustningz hemman hafwer i byaskift 12 1/2 örs land.
   Hwar på uthsås det ena åhret 17 tunnor 22 1/3 cppa, det andra åhret i by-
   gärdet 9 tunnor 9 cappar, i Walbylandz åker hafwer detta hemman 3 örsland
   hwar på sås 5 tunnor 11 5/6 cappa, giör uthi åhrligitt uthsede,                      16.   5 3/4.  42 1/4.
   Engen som hörer till detta hemman i Walbylandz uthjorden är donerat
   till Fittia Prästegård som konung Johans bref af den  20 juni
   1589 uthwijsar.
   Till detta heman ähr och så en ny anlagd humblegård.
4. Erick Olofson, skatte cronohemman länsmannen i häradet på löhn hafwer
   i byn 10 örsland, sår det ena åhret 14 tunnor 5 cappar, det andra åhret
   i bygärdet 7 tunnor 13 1/4 cappa, uthi Walbylandet hafwer detta hemman
   3 2/3 örsland hwar på sås 6 tunnor 18 cappar, giör åhrligen,                        14.   2 1/8.
   Höö i byängen, till                                                         33 63/89 lass.
   I Walbylandz engen, till                                                  8 48/93.                                    42 1/8.
5. Lillgården, cronohemman augment till ofwanstående auditeurs rustning
   stam, hafwer i byamählning 4 örsland, uthsår det ena åhret 5 tunnor
   21 1/5 cappe, det andra åhret 2 tunnor 30 5/6 cappa, giör åhrligen,                 4. 10.      13 43/89.
   Detta hemman hafwer inga ägor i Walbylandet.
                                 Summa till hela byn,                                                      58.   5.     170.
   Till denna by ähr ochså wretar uptagne till hwart hemman mäst
   af oduglig mark som efter twenne eller trenne åhrs häfd
   läggias öde, hwarest no 1 hafwer ingen wret uptaget uthan
   aldeles ödelagd, no 2 hafwer en wret om 1 3/4 tunnors uthsäde, no 3
   hafwer twenne stycken wretar om 4 tunland tilhopa, no 4 hafwer
   en wret om 3 tunland no 5 en om 1/2 tunland hwilka medh dess nummer
   finnes på andre sijdan noterade.
                Föliande hafwa åker och eng i Walbylandet som
                ähre der omkring boende.
   Carl Johanson i Östersta skatte uthjord hafwer i detta Walbylandet
   3 örs landh, som består allenast af en åhrwäg,                                               5. 11 5/6.     6 30/31.
   Hustru Karin i Brunna skattejord hafwer 2 1/6 örsland sår der på,                 3. 28 1/8.     5 3/93.
   Oloff Hanson i Huussstugu skattejordh, hafwer i skiffte 2 1/2 örsland,
   uthsår der på, till                                                                                          4. 15 1/6.      5 25/31.
   Ibidem Hussstugu skattejord 1 2/3 orsland2 sår der på,                                  2. 31 1/2.      3 81/93.
   Rustningz hemanetz eng som är donerat til Prästegården bestar3, till                                   6 30/31.

________________
1Fel för åkergärde.
2Fel för öresland.
3Fel för består?