A16:50Litter.            Notarum explicatio.                              tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar.       
                                                                                       leerjordh.          löösjordh.         moo och sand
                                                                                                                                       jordh något
                                                                                                                                       leerblandat.
   Bodarna medh Baggbo liggandes skift om skifte och består af 20 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret i sädesgierdet af leerjordh,                        39. 16.
   Nåck jordh i samma gierde som är något löösländachtig,                          2. 14.
                                                  Summa, 41 tunna 30 cappar.
B. Uthsädhe andra åhret i trädesgierdet af leerjordh,                    32. 30.
   Leerjordh i samma gierde som ligger något lågländt,                                      20.
C. Löötwreetn af något löösländachtig jordh,                                              3. 22.
                                                  Summa, 37 tunnor 8 cappar.
D. Engarna, stoorengen af hårdhwall mäst öfwer tofug till 41 1/4 tunlandz
   widd, hwarest kan fåhs på tunlandet 1 3/4 sommar lass, blifwer på heela engen,                              72 1/4.
E. Dyan, af hårdhwall något tofug der å hwar till 10 tunlandz wijdd
   á 3 1/2 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                                   35.
F. En lijten koohaga af godh hårdhwals beet.                                                                                     4.
G. En betzhaga upp emellan begge gierderna belägen som är något                                        _____________
   bergugh och oländig och består af lijtet skarp hårdhwals beet, är och                      Summa,       111 1/4.
   bewäxt medh lijtet granbyske, dock icke af något wärde.
   Hummelgårdh, kåhl och kalftompt. Inga flere lägenheeter,
   undantagandes effter fölliande torpare som af special disscription
   sees kan, hwilka äro på uthmarken belägne.
                   Grannarna.
No1. Zacris Erikson, cronehemman 1 á 16 örsland men har i forna tijder
   warit 2:ne hemman á 8 öres wardera som är sedermehra ihopa lagdt
   till ett.
A. Åhrs uthsädhe af leer och en deel löösländachtig jordh, till       31. 19 1/5.     1. 30 2/5.
B. Åhrs uthsädhe leer och en deel sijdländachtig leera, till             26. 11 1/5.     3. 14 2/5.
a. En wreet åfwan för Dyan af  leerjordh,                                       2.   8.
b. Noch en lijten wreet wijdh koohagen belägen, af leerjordh,        1.   2.
                    Åhrligit uthsädhe,                                                    30. 20 1/5.     2. 22 2/5.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                                                      89.
c. 2:ne stycken hummelgårdar sampt kåhl och kalftompt.
2. Jean Nilson, frälsehemman 1/2 under Frijberg, á 4 öresland.
A. Åhrs uthsädhe,                                                                        7. 28 4/5.          15 3/5.
B. Åhrs uthsädhe,                                                                        6. 18 4/5.           27 3/5.
d. En weet af leera något sandachtig under backen,                          15.
e. Nåch en weet af moblanda leera,                                                                  1. 16.
                       Åhrligit uthsädhe,                                                  7. 15 3/10.     1. 13 3/5.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                                                    22 1/4.
   Kåhl och kalftompt.
                     Effterfölliande torpare som lyda under rust-
                     ningz hemmanet och äre på uthmarken belägen.
3. Måns Mårtenson i Skarpåhs torpet.  f. Uthsädhe i sädeswreetn af
   mojordh något leerblandad, 16 cappar.  g. I trädes wreetn 1 tunna 16 cappar, åhrligen,  1.
4. Jean Jeanson i Skarpåhs torpet.  r. I sädeswreetn moojordh något leerblandad,
   18 cappar.   j. Trädesweetn 1 tunna 26 cappar, åhrligen der af,                                       1.   6.
5. Hans Olofson i Snörhåls torpet.  k. En wreet af moojordh till 2 tunnor
   4 cappar, åhrligen der af,                                                                                                1.   2.
6. Pähr Germunsons torp.  l. En wreet af moojordh till 1 tunna 21 cappar, åhrligen,               26 1/2.
7. Hans Pährson i Tompbootorpet.  m. En sädeswreet af moojordh något
   leerblandad 1 tunna 5 cappa.  n. Trädeswreetn af dito jordh 2 tunnor, åhrligen,              1. 18 1/2.
8. Erik Matson i Korsmarkz torpet.  o. I sädeswreetn af mojordh  något
   leerblandad 1 tunna 6 cappar.  p. I trädeswretn 1 tunna 29 cappar, åhrligen,                  1. 17 1/2.
9. Anders Hansons torp.  q. En weet af samma jordh so åfwan nämbdt
   är till 1 tunna 18 cappar, åhrligen der af,                                                                             25.
10. Pähr Andersons torp.  r. En wreeta af moojordh något leerblandad 1 tuna
   3 cappa, åhrligen der af,                                                                                                     17 1/2.
11. Jacob Olofson i Huggmotztorpet.  s. En lijten wreet till 7 cappar, åhrligen,                          3 1/2.
                   Summan på torparnas åhrligit uthsädhe,                                                          8. 19 1/2.
   Uthmarken till denne by som desse äro belägne på är heelt
    bergug, hwarest lijtet hårdhwals beet kan finnas, men är skogen
   der sammastädes alldeles uthuggen. Ey heller är någott wissheet huru
   långdt han bör gå.