A16:52Litter.                  Notarum explicatio.             tunnor. cappa. tunnor. cappa. tunnor. cappar. tunnor cappar. höö sommar lass.
                                                                            godh leer-        något låg-        skogzjordh.       löös och sijd-        måss
                                                                             jordh.              länd jordh.                               länd jordh.       hårdh-.    måss-
                                                                                                                                                                           wall.        bottn.
   Brunna består af ett enstacka bebygt hemman som är förmedlat till 3/8
   mantahl, hwarest elliest 2:ne uthjordar till Wallby, liggia skifft
   om skifft i åker och engh, á 12 1/2 öresland.
A. Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af leerjordh,                      10.
B. Noch leerjordh i samma gierde som fuller är godh jordh i sigh
   sielf men ligger något lågländ, kan derföre intet rächnas
   högre än till 2: graden,                                                                                    4.   8.
   Skog och sijdländjordh i samma gierde,                                                                               4.   9.           4. 14.
                                Summa, 22 tunnor 31 cappa.
C. Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af leer och klappurjordh, 11.   2.
   Grundh och skogzjorh i samma gierde,                                                                                 3. 16.
                                Summa, 14 tunnor 28 cappar.
D. Är elliest en wreet till detta hemman som består af hafre-
   jordh till 4 tunnor 28 cappar, hwarest uthjorderna intet kom-
   mer att häfda uthi som här nedan före sees kan
E. Engarna, är en engzfiell i Wallby och Långtohra eng belägen, som
   består af hårdhwall öfwer tofug till 16 1/4 tunlands widd á 3/4 lass
   på tunlandet, blifwer,                                                                                                                                           12 3/16.
F. Noch 2:ne engzfiellar i Walgengen belägne in emoth Härke-
   berga sochn, som består af hårdhwall till 8 3/4 tunland
   á 1 lass på tunlandet, blifwer,                                                                                                                                 8 3/4.
   Skarp hårdhwall i samma eng till 1 1/2 tunland á 1/2 lass på tunlandet,                                                                        3/4.
   är att obsservera att desse engzfiellar ligga fuller rätt efter                                                                                 _________
   noorstreeket på chartan, men ligga intet hwarken i                                                                                 Summa, 21 11/16.
   disstancie heller wäderstreek ifrån hemmanet.
   Uthmarken här till berättas skall sträcka sig som en kijhl
   up emellan Jädra och Wallby skogh. Men war ingen som
   wiste uppwijsa något röör sig emellan. Häfdar altså
   Brunna bonde efter sin wahnligheet i skogen till dess dhe up-
   finna skildnadt sig emellan. Kan fördenskull icke fin-
   nas nödhtorfftig skogh och muhlbete, på den tracht han säger
   sig böra hafua sin lått, der icke han finge nyttia muhlbete
   medh dhe andra grannarna.
   En lijten hummelgårdh sampt kåhl och och kalftompt, inga
   flere lägenheeter.
                            Special disscription.
No 1. Jean Mårtenson, cronehemman 3/8 á 5 öresland.
A. Åhrs uthsädhe af leerjordh,                                                    4.
B. Lågländ leera sampt en deel skogz och sijdländ jordh i samma gierde,            1. 22 2/5.       1. 22 4/5.      1. 24 4/5.
C. Åhrs uthsädhe af leer och klappurjordh,                                 4. 17 3/5.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                                1. 12 4/5.
D. I wreetn af hafre jordh, till                                                                                                                     4. 28.
                          Åhrligit uthsädhe,                                              4.   8 4/5.              27 1/5.      1. 17 4/5.      3. 10 2/5.
                             Summa 10 tunnor 1/5 cappa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall, till                                                                                                                              8 27/40.
G. En lijten engz fiell af hårdhwall i Wallby eng belägen, till                                                                                                 3/8.
                                                                                                                                                             Summa,          9 1/20.
2. Erik Månson i Wallby, eger en skate uthjordh om 4 öresland.                               
A. Åhrs uthsädhe af leerjordh,                                                    3.   6 2/3.
B. Lågländ leera sampt en deel skogz och sijdländ jordh,                                   1. 11 1/2.       1. 11 21/25.  1. 13 11/25.
C. Åhrs uthsädhe af leer och klappurjordh,                                 3. 20 12/25.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                                1.   3 21/25.
                      Åhrligit uthsädhe,                                                 3. 13 11/25.          21 19/25.     1.   7 21/25.      22 18/25.
                                          Summa, 6 tunnor 1 19/25 cappa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                                                                                  6 47/50.
3. Jean Tårstenson i Wallby egor, en skatte uthjordh om 3 1/2 öresland.
A. Åhrs uthsädhe af godh jordh,                                                2. 25 3/5.
B. Lågländ leera sampt en deel skogz och sijdläänd jordh,                                 1.   6 2/25.     1.   6 9/25.     1.   7 19/25.
C. Åhrs uthsädhe af leer och klappurjordh,                                3.   5 23/25.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                                    31 9/25.
                   Åhrligit uthsädhe,                                                   2. 31 19/25.            19 1/25.     1.   2 43/50.      19 22/25.
                                           Summa,  5 tunnor 9 27/50 cappa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                                                                                  6 29/400.