A16:54Litter.                         Notarum explicatio.                tunnor. cappar. hårdhbru-. grund och.    sijdländ.  höö sommar lass.
                                                                                      godh jordh.       ka leera.    skogzjordh.  jordh.      hårdh-.    måss-.
                                                                                                                                                                  wall.        bottn.   
   Jedraby består af 2 1/2 hemman och 3:ne uthjordar och 41 2/3 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i trädesgierdet, god leerjordh,          14.   8.
   Grund och skogzjordh, sampt en deel sijdländ jordh i samma gierde,                     12. 30.         8. 16.
B. Norrgierdet till samma åhr af godh leerjordh,                13. 24.
   Grund och sijdländ jordh i samma gierde,                                                                4. 12.         4.
                                   Summa,  57 tunnor 26 cappar.
C. Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leerjordh,   45. 10.
   Grund sampt sijdländ jordh i dito gierde,                                                                 4.   8.       10.   8.
                                  Summa, 59 tunnor 26 cappar.
D. Engarna, Vallbyengen af skarp hårdhwall medh sand tofuor
   öfwer wäxt till 26 7/8 tunlandz widd á 1/4 lass på tunlandet,                                                                       6 3/4.
E. Hårdhwall i samma eng som är något bättre till 5 1/4 tunland
   widd á 1 lass på tunlandet, giör,                                                                                                              5 1/4.
F. Engzhagen af hårdhwall till 5 1/4 tunland á 1 lass på tunlandet,                                                                5 1/4.
   Skarp hårdhwall i samma eng 6 tunland á 1/4 lass på tunlandet,                                                               1 1/2.
   Men är till märka att denne eng är af somblige grannar
   upkiördh till hafwerlandh, hwilket iag intet annat kun-
   de rächna än till eng af orsaak det af engen upkiört
   är. Elliest är och fall i samma eng till sombliga går-
   dar, som icke gå i skiffte efter öretahlet.
G. En engzfiell i Walgengen af hårdhwall något tofug till 19 1/2
   tunlandz widda á 1 lass på tunlandet, giör,                                                                                             19 1/2.
H. En rödning upp i skogen af starrbottn medh något
   wij och biörck byske öfwer wäxt, till                                                                                                                       42.
J. Äro betzhagar till byn af medelmåtig hårdhwals beet och                                                          ___________________
   äre medh granskogh bewäxte så när som till no 1 och no 4                                                      Summa, 38 1/4.
   hwilkas hagar äro af bättre beetzmark sampt medh
   ung biörckskogh öfwer wäxt.
K. Äro noch hagställen, Åhs hagarna kallat hwilka till betzmark,
   en deel brukas och en deel warit åker som nu ligger
   i fast linda, är altså dhe samme wreetar derföre intet
   räcknade till åker.
   Uthmarken till denne by består af medelmåtigt muhl-
   bete sampt något granskogh till wedebrand och gierdz-
   lefång. Kåhl och kalftompter. Inga flere lägenheeter.
   Allenast 2:ne torp som nedan före af grannarna sees kan.
                    Grannarna.
No 1. Enkan hustru Anna Erichsdotter, cronehemman 1/2, á 6 öresland,
   men bör hafua 7 1/2 öresland war effter uthrächningen är giord
   och skattlagdh, blifwer altså mantahlet 5/8.
   Åhrligit uthsäde medh godh och swag jordh,                    5. 24 161/286.                   1. 22 81/236. 1. 25 39/143.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,  NB.                                                                            6 21/1144. 6 87/143.
                         NB.  Summa  9 tunnor 8 17/143 cappe
2. Anders Erichson, cronehemman 1/2, á 8 1/3 öresland men effter
   skattlägningen blifwer 3/4 mantahl.
   Åhrligit uthsädhe,                                                            6. 13 10/143.                     1. 28 45/143. 1. 31 91/143.
                                 Summa ,  10 tunnor 9 3/143 cappa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                    6 479/1716. 7 49/143.
L. Är till detta hemman ett torp på uthmarken belägit som hafwer uptagit 2:ne
   wreetar af skogzjordh.
a. Sädeswreetn 17 cappar                 }
b. Trädes wreetn, 1 tunna 30 cappa, }  Åhrligit uthsäde,                                           1.   7 1/2.
c. En skogz eng af skarp hårdhwall medh lijtet granbyske öfwer wäxt,                                                               3.
3. Anders Pärson, cronehemman 1/2, á 5 1/3 öresland.
   Åhrligit uthsäde,                                                             4.   3 35/143.                      1.   6 76/143. 1.   8 134/143.
                              Summa, 6 tunnor 18 2/143.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbotn,                                                                                    4 40/143.  4 100/143.
M. Är och till detta hemman ett torp som hafwer 2:ne wreetar af skogzjordh.     
d. I sädeswreetn,       12 cappar     }
e. I trädeswreetn 1 tunna 6 cappar }   Åhrligit uthsäde,                                                  25.
N. Ett fall af hårdhwall i Wallby eng belägit, till                                                                                                    1/2.
O. Noch ett engzfall af hårdhwall i engzhagen belägit, till                                                                                      1/4.
4. Hans Johanson, skatte cronehemman 1, á 14 öresland men
   bör efter sitt skattebref intet äga i skiffte mehra än för 12 1/2
   öresland, war effter detta hemman är uthrächnadt och bör altså
   der effter deelning skee så att cronehemmanett no 1 må niuta
   sitt 1 1/2 öresland som dhet är skattlagdt före.
   Åhrligit uthsäde,                                                             9. 19 173/236.                    2. 26 135/286.  2 31 65/143.
                                    Summa, 15 tunnor 13 76/143 capa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                 10 35/144.  11 2/143.
   En skatte uthjordh till Åhl om 5 öresland.
   Åhrligit uthsädhe,                                                           3. 27 6/143.                       1.  4 24/143.    1.   6 26/143.
                                   Summa, 6 tunnor 5 59/143 capa.
  Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                    3 429/572.  4 58/143.
P. Ett engzfall af skarp hårdhwall i engzhagen belägit,                                                                                            1/8.
6. En skattejordh till Harsta om 4 1/2 öresland.  
   Åhrligit uthsädhe,                                                           3. 14 211/286.                    1.      173/286.  1. 2 52/143.
                                  Summa, 5 tunnor 17 202/286 cappar.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel starrbottn,                                                                                   3 429/1144. 3 138/143.
Q. 2:ne engzfall af hårdhwall i engz hagen belägne, till                                                                                        1 1/2.
7. En frälse uthjordh till Harsta om 4 1/2 öresland.
   Åker och eng medh den näst åfuanstående uthjorden allenast.
R. Ett engzfall i engzhagn af hårdhwall till 3/4 sommar lass.