A16:56                      Notarum explicatio.                                                Cappar.    Åhrligit.    Sommar lass.
                                                                                                         tunnor.      uthsäde.       höö.
   Tuna består af 10 grannar hwilka hafwa i byamåhl 128 1/6 öresland.
A. Hafwer uthsädhe i wästergärdet af leerjordh, till                            154. 24.
B. Ibidem swartmylla,                                                                           5.   8.
                    Giör tillhopa,                                                                160.
C. Östergärdet af leerjordh och en deel steengrund mellan backarne,  97. 16
D. Swartmylla i samma gärde,                                                              4. 24.
                    Giör till hopa,                                                               102.   8.
E. Lillgärde af godh leerjordh, till                                                        18. 24.
F. Lundhgiärde af swag leerjordh, till                                                  14. 24.
G. Engzweeten2 af swartmylla och en deel hasseljordh,                       20.   8.
H. Korsswreeten af leerjordh, till                                                         4. 28.
   Giör altså östergiärdet medh wetarna tillhopa,                               160. 28.
   Blifwer åhrligit uthsäde på heela byn,                                                              160. 14.
   Dess föruthan äro effterfölliande wreetar på uthmarken, som
   äro på grannarna observerade, är och ett stycke åker af hagan uptagen signum NB.
J. Engarna, storengen af måssbottn och litet hårdhwall, till                                                            116.
K. Lillengen af hårdhwall och litet måssbottn mitt på engen,                                                         180.
L. Framengen af hårdhwall, till                                                                                                      30.
M. En lijten eng som kallas Staby täppa af hårdhwall,                                                                   42.
                Hööslag på hela byn,                                                                                                  368.
N. Een betzhaga till heela byen af medelmåtig beet.
                      Grannarna.
No 1. Carl Andersson, skatte crone á 21 öresland 16 penningar.
A. Hafwer uthsäde i wästergärdet af leera, till                                    27.  1 615/769.
C. Andra åhrs uthsäde,                                                                     27. 11 525/769.
1. En wreet på skogen.  a. Ena åhret af lerjordh,                               18.
   b. Andra åhret af dito jordhmon,                                                     8.
   Åhrligit uthsäde medh den lilla weetn,                                                              27. 19 570/769.
J. Engarna, stoorengen af måssbottn och litet hårdhwall,                                                                19 469/769.
K. Lillengen af hårdhwall och litet måssbottn mit på engen,                                                            30 330/469.
L. Framengen af hårdhwall, till                                                                                                        5 55/769.
M. Stabby täppa af hårdh wall,                                                                                                      7 77/769.
                       Giör till hopa,                                                                                                       62 162/769.
No 2. Änkan hustru Sara Staffans dotter, crone á 8 öresland.
A. Uthsäde i wäster giärdet,                                                              9. 31 449/769.
C. Andra åhret i östergiärdet,                                                          10.   3 253/769.
                       Åhrligit uthsäde,                                                                         10. 1 357/769.
J. Engarna, stoorengen af måssbottn och litet hårdhwall,                                                                 7 185/769.
K. Lill engen af hårdhwall och litet måssbottn mit på engen,                                                          11 181/769.
L. Fram engen af hårdhwall,                                                                                                          1 671/769.
M. Staby täppa af hårdhwall,                                                                                                        2 478/769.
                       Giör till hopa,                                                                                                      22 746/767.
No 3. Pärlarsson skattefrälsse, á 13 öresland 16 penningar.
A. Hafwer uthsäde i wäster gärdet,                                                  17.   1 735/769.
C. I östergiärdet,                                                                             17.   9 503/769.
                      Ahrilgit1 uthsäde,                                                                        17.   5 619/769.
J. Stoor engen,                                                                                                                           12 284/769.
K. Lill engen,                                                                                                                             19 149/769.
L. Fram engen,                                                                                                                            3 153/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                           4 369/769.
                     Giör tillhopa,                                                                                                         39 186/769.
No 4. Johan Bertelsson, frälse nu crone á 9 öresland.
A. Hafwer uthsäde i wästergiärdet,                                                  11.   7 409/769.
C. I öster giärdet,                                                                            11. 10 542/769.
                       Åhrligit uthsäde,                                                                         11.   9 182/769.
J. Stoorengen,                                                                                                                              8 112/769.
K. Lill engen,                                                                                                                              12 517/769.
L. Fram engen,                                                                                                                             2 82/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                           2 730/769.
                        Giör till hopa,                                                                                                     25 672/769.
No 5. Johan Mårtensson, skatte crone á 18 öresland 12 penningar.
A. Uthsäde i wäster giärdet,                                                             23.   3 29/769.
C. I östergiärdet,                                                                             23. 11 533/769.
5. 2:ne weetar2 på skogen af skogzleera,                                           2.   4.
5. I en weet2 af moblanda leera till hopa med Mattz Bengtson, 16.
                       Åhrligit uthsäde medh weetarna,                                                 24. 17 281/769.
J. Stoor engen,                                                                                                                           16 572/769.
K. Lillengen,                                                                                                                              25 755/769.
L. Fram engen,                                                                                                                            4 254/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                          6 48/769.
                        Giör till hopa,                                                                                                     53 91/769.
No 6. Johan Mattsson, cronehemman á 9 öresland.
   lijka mycket i åker och eng som Johan Bertelsson.
No 7. Michel Johansson, skatte frälsse  á 15 öresland.
A. Uthsädhe i wästergiärdet,                                                           18. 23 169/769.
C. I öster giärdet,                                                                           18. 19 407/769.
                        Giör åhrligit uthsäde,                                                                 18. 21 407/769.
J. Stoor engen,                                                                                                                           13 443/769.
K. Lill engen,                                                                                                                             21 51/769.
L. Fram engen,                                                                                                                            3 393/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                          4 704/769.
                      Giör till hopa,                                                                                                       43 53/769.
No 8. Matz Bengdtsson, skatte crone á 17 öresland.
A. Uthsädhe i wäster giärdet,                                                          21.   7 89/769.
C. I öster giärdet,                                                                           21. 10 702/769.
8. Åker i en wreet af moblanda leera i hopa medh
   Johan Mårtensson,                                                                            16.
                       Åhrligit uthsäde,                                                                        21. 17 11/769.
J. Stoorengen,                                                                                                                            15 297/769.
K. Lill engen,                                                                                                                              23 673/769.
L. Fram engen,                                                                                                                             3 753/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                           5 439/769.
                        Giör till hopa,                                                                                                     47 439/769.
No 9. Bengdt Olofsson, cronehemman á 9 öresland 16 penningar.
A. Uthsäde i wästergiärdet,                                                            12.   2 126/769.
C. I öster giärdet,                                                                          12.   6 530/769.
                          Åhrligit uthsäde,                                                                     12.   4 378/769.
J. Storengen,                                                                                                                               8 576/769.
K. Lillengen,                                                                                                                             13 443/769.
L. Fram engen,                                                                                                                           2 202/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                         3 129/769.
                          Giör till hopa,                                                                                                 27 581/769.
No 10. Anders Erichsson, frälse nu crone á 6 öresland 16 penningar.
A. Uthsäde i wästergiärdet,                                                             8. 10 246/769.
C. I östergiärdet,                                                                            8. 13 244/769.
10. En wreet af leera,                                                                     1. 12.
                           Åhrligit uthsädhe,                                                                    9.    646/769.
J. Stoorengen,                                                                                                                            6 26/769.
K. Lill engen,                                                                                                                             9 279/769.
L. Fram engen,                                                                                                                          1 431/769.
M. Staby täppa,                                                                                                                        2 142/769.
                            Giör till hopa,                                                                                              19 109/769.
   Är ett stycke åker af leerjordh uthur hagan uthlagdt som åf-
   wanföre i signum NB nämbdt är och beståendes af 8 3/4 tunland hwilket
   intet är in räknadt i siälfwa general descreption effter som
   intet alla grannarna der i hafwa lått, uthan dhe stå med
   sin nummer noterade som der i effter byssens öretahl äga och
   pretendera dhe andra granarna jämwähl der i gå till
   skifftes. Uthmarken till denne by är fast ringa och bestå
   af små granbuskar heel skogen igenom, dock intet så
   mycket att dhe kunna hafwa hwarken weedh heller giärdzlen.
   Lijtet muhlbete millan bergen.
No 11. Är älliest ett torp som kallsa Brandholmen, heela byn till-
   hörig, hwilket af en engzwazchtare åbos som wachtar deras stor eng.
a.  Hafwer åker det ena åhret af swartmylla,                                   4.   8.
B. Andra åhret af dito jordhmon,
                     Åhrligit uthsäde,
c. En liten engzfiäll afstängdt af stoorengen,                                                                                 3.  20.
d. En lijten betes haga af medelmåttig beet.                                                                                        1 1/2.

_____________
1Fel för åhrligit.
2Fel för wreet.