A16:58Litter.                   Notarum explicatio.                        tunnor. cappar. hårdhbruka. grund.              löös och sijd-. höö sommar lass.
                                                                                       godh leera.        leera.         och skogzjordh. ländjordh.       hårdh-
                                                                                                                                                                 wall.
   Bärsta består af 3 cronehemman och hafwer nu för tijden i stångfall
   21 öresland, war om twistes grannarna emellan och berättas af
   2:ne grannar att bemälte by icke skall bestå mehr än af 20 1/6 öresland,
   som nedanföre på dhem är uthräcknadt efter.
A. Uthsäde ena åhret i sädesgierdet af godh leerjordh,               9. 15.
B. Hårdhbruka leera i samma gierde,                                                          20. 12.
   Grund och skogzjordh sampt en deel löös och sijdländ jordh,                                      4.   2.              2. 10.
                               Summa,  36 tunnor 7 cappar.
C. Uthsäde andra åhret i trädesgierdet af godh leerjordh,         10.
D. Hårdhbruka leera i dito gierde,                                                              14. 26.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                       4. 16.
                                           Summa,  29 tunnor 10 cappar.
E. Är till denne by en eng af hårdhwall, liggandes något mehr
   än en half fierdingzwäg norr från byn neder wijdh Örssens
   åmun, emellan Mählby och Prästegårdz engzteegar till 10 1/2
   tunlandz widd á 2 1/2 lass på tunlandet, giör,                                                                                                             26 1/4.
F. Något skarpare wall i samma eng till 10 1/4 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet.                                                          15 3/8.
G. Är till denne by en lijten betzhage eller fiell i Hustuga hagen                                                                   Summa,     41 7/8.
   belägen hwilken består af lijtet hårdhwalls beet, men är icke
   så stoor att han är af synnerligit wärde.
H. Uthmarken här till består af en skallug backe af lijtet skarp hårdh-
   wals beet att dhet icke kan rächnas för något. Muhlbete,
   hummelgårdar och kåhltäppor, sampt warsin skarp kalftompt
   der hoos. Lijtet fiske i Öhrsensbroo åhmun. Inga flere
   lägenheeter.
                       Grannarna.
No 1. Gustaf Bengdtson, cronehemman 1 á 8 öresland som han säger
   sig intet mehra böra hafua och efter proba finnes skiehligt, men
   eger nu för tijden i stångfall 9 öresland, dock uthrächnadt efter
   8 öresland som han är skatt lagd före.
A. Åhrs uthsäde af godh leera medh en deel hårdhbruka jordh,  3. 24 24/121.   8.   2 78/121.
   Grund och skogzjordh sampt sijdländ jordh i samma gierde,                                              1. 19 69/121.      29 43/121.
C. Åhrs uthsäde af godh sampt en deel hårdhbruka leera,          3. 30 114/121.  5. 28 4/121.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                       1. 25 15/121.
                        Åhrligit uthsäde                                                 3. 27 69/121.  6. 31 41/121.    1. 22 42/121.       14 82/121.
   Hööslag af hårdhwall,                                                                                                                                              16 74/121.
2. Olof Larson, cronehemman 1 á 6 1/7 öresland som ett gammalt
   bytz breef förmähler. Men äger nu för tijden intet mehr i skifte
   än för 6 öresland, dock uthrächnadt efter 6 1/6 öresland.
A. Åhrs uthsäde af godh leerjordh,                                            2. 28 79/121.
B. Hårdhbruka leera i samma gierde,                                                             6.   7 45/121.
   Grund och skogzjordh sampt sijdlända i samma gierde,                                                     1.   7 91/121.       22 76/121.
C. Åhrs uthsäde af godh leera,                                                  3.   1 103/121.
D. Hårdhbruka leera,                                                                                    4. 16 14/121.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                                                              1. 12 4/121.
                        Åhrligit uthsäde,                                                2. 31 67/121.  5. 12 19/121.    1.   9 108/121.     11 38/121.
   Hööslag af hårdhwall,                                                                                                                                              12 2333/2904.
3. Jean Olofson, cronehemman 1 á 6 öresland.
A. Åhrs uthsäde af godh leera,                                                  2. 26 18/121.
B. Hårdhbruka leera i samma gierde,                                                              6.   1 119/121.
   Grund och skogzjordh sampt sijdlända i samma gierde,                                                     1.   6 82/121.       22 2/121.
C. Åhrs uthsäde af godh leera,                                                  2. 31 25/121.
D. Hårdhbruka leera i samma gierde,                                                               4. 13 3/121.
   Grund och skogzjordh i dito gierde,                                                                                  1. 10 102/121.
                       Åhrligit uthsäde,                                                 2. 28 82/121.    5.  7 61/121.   1.   8 92/121.
   Hööslag af hårdhwall,                                                                                                                                              12 111/242.