A16:60Litter.                    Notarum explicatio.                               cappar. åhrligt.   sommar.
                                                                                                tunnor. uthsäde.  lass.
                                                                                                                          höö.
   Girista består af 6 grannar á 36 öreslandh.
A. Hafwer uthsädhe det eena åhret i östergiärdet af leerjordh, till 69.
B. Swartmylla i samma giärde,                                                   8. 24.
                       Giör tillhopa,                                                    77. 24.
C. Andra åhret södrgiärdet af leerjordh, till                              40.
D. Lillgiärde af leerjordh, till                                                       9.   2.
E. Löth wreeten af leerjordh, till                                                 6.   4.
F. Sunningzwreeten af leerjordh, till                                            5. 12.
G. Röhnhagzwreeten af sidländh swartmylla, till                          4. 20.
H. Sprängwreeten af swartmylla, till                                           4. 16.
   Giör altså tillhopa södergiärdet och wreetarna,                      69. 22.
                       Åhrliget uthsädhe,                                                            73. 14.
J. Ny engen af hårdhwall något tofwigh, till                                                              120.
K. Siötegzängen af måssbåttn och en dhel hårdwall, till                                              48.
L. Lilla rödhningen af hårdwall, till                                                                             48.
M. Strängh engen af hårdhwall, till                                                                              9.
                        Giör tillhopa,                                                                                  225.
N. En medellmåttigh beteshaga till heehla byn.
NB. Rönhagan af medellmåttigh beeth.
O. En lijten hästhaga af knapp beeth.
P. En lijten kallf haga af godt beeth.
Q. En lijten hummellgårdh till heehla byn.
R. Äro uthfiällar till Mählby liggiandes der å war iblandh Girista bona.
S. Uthfiellar till Rölöpe.
T. Uthfiellar till Lårssbo.
U. Uthfiellar till Bärsta.
W. En ängh som häfdas till Skählby skattehemman, säyes wara
   gifwen från Girista i forna tijder som Girista borna präten-
   derar till Girista by.
   Uthmarcken till denna by består af en skallugh backe, lijtet
   muhlbete men hwarcken weddebrandh eller giärdzlefång på
   byägorna. Lijtet fiske i åhn. Fleere lägenheeter finnes intet.
                 Grannarna.
No 1. Bengt Olufsson, gammalt frällse nu afstådt till cronan á
   6 öres landh.
A. Hafwer uthsädhe dhet ena åhret i östergiärdet af leerjordh,  11. 16.
B. Swart mylla i samma gierde,                                                  1. 14 2/3.
                         Giör tillhopa,                                                  12. 30 2/3.
C. Det andra åhret af leerjordh, till                                           10.   3.
    Swartmylla,                                                                           1. 16 2/3.
                        Giör tillhopa,                                                   11. 19 2/3.
                       Åhrliget uthsädhe,                                                            12.   2 2/3.
J. Höö i nyängen af hårdhwall,                                                                                  20.
K. I siöängztegen af måssbotn och en dhehl hårdwall 8 lass, deraf
    possiderar kyrckoherden 2 lass, resten,                                                                  6.
L. Lillängen af hårdwall, till                                                                                         8.
M. Sprängängen af hårdwall,                                                                                      1 1/2.
                        Giör tillhopa,                                                                                    35 1/2.
2. Anders Andersson, af samma natur som dhet andra á 6 öresland,
   lijka medh dhen föregåendhe i åker och engh.
3. Staffan Michelsson, frällse under Wijk á 6 öreslandh och lijka
   i åker men har sin äng behållen,                                                                             37 1/2.
4. Lars Johnsson, frällse under Wijk á 6 öreslandh och lijka.
5. Oluff Hansson, cronohemman á 6 öreslandh och lijka medh dhe
   föregåendhe.
6. Oluff Jahnsson, frällse under Wijk á 6 öreslandh lijka i
   åker och engh.