A16:62Litter.             Notarum explicatio.                                                      åker.          eng.   
                                                                                                        tunnor. cappar. sommar.
                                                                                                                                 lass.
   Mörby består af ett hemman och twenne uthjorder 15 örsland tilhopa.
A. Hafwandes uthsäde det ena åhret af god swart mylle jord, till                 13.
B. Det andra åhrs uthsäde af godh swartmylla och lerjord, till                      12. 16.
C. Engen bestående af små star, till                                                                                42.

   Här till är ingen uthmark eller några andra lägenheeter
   föruthan en lijten skarp betes hage.

                  Grannarne.
1. Hofslagaren Holgert Zefredson, crone rustningzhemman under majorens
   compagnie, hafwer i byamählning 9 örsland, sår det ena åhret
   7 tunnor 25 3/4 cappe, det andra åhret 7 tunnor 16 cappar, gör åhrligen,   7. 20 5/8.    25 1/5.
   Anders Danielsons skatte uthjord i Lilla Bärby, hafwer 3 örslandh, sår det ena
   åhret 2 tunnor 19 1/5 cappa, det andra 2 tunnor 16 cappar, giör åhrligen,  2. 17 5/8.      8 2/5.
   Per Mattsons skatte uthjord i Hussstugu, hafwer 3 örsland och lijka
   medh föregående,                                                                                     2. 17 5/8.      8 2/5.
                                                                                             Summa,        12. 24.        42.