A16:64Litter.                Notarum explicatio.            tunnor. cappar. tunnor. cappar. tunnor. cappar. höö sommar lass.
                                                                         godh leer.         grund och.        löös och sijd-    hårdh.    starr.
                                                                         jordh.               skogzjordh.      landjordh.          wall.      bottn.
   Taxnääs har fordom beståt af 3 hemman á    .
A. Uthsädhe ena åhret i sädesgierdet af leerjordh,      15.   6.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                         3.   3.
                                  Summa, 18 tunnor 9 cappar.
B. Uthsädhe andra åhret i trädesgierdet af leerjordh,  10.   3.
   Grund och skogzjordh i samma gierde,                                         6. 26.
   Noch sijdländ jordh i samma gierde,                                                                         18.
   a. En wreet af skogzjordh till samma åhr,                                      1. 14.
                                 Summa, 18 tunnor 29 cappar.
No 1. Är och ett torp som hafwer 3:ne stycken wreetar.  b. Ena åhret af skogz
   och sidländjordh,                                                                             14.                    12.
   c. Andra åhret af skogzjordh,                                                           23.
                            Åhrligit uthsädhe medh torpet,       12. 20 1/2.            6.   8.              15.
                                 Summa, 19 tunnor 11 1/2 cappar.
   Elliest är af Rymmingzengzteegarna uptagit 2:ne wreetar.  d. En af leerjord
   16 cappar.  e. En wreet af skogzjordh 4 tunnnor 28 cappar. Åhrligit uthsädhe
   2 tunnor 22 cappar, hwilka icke ähro inräknadt i skatt läggningen
   af den orsak i deth  dhe af engen upagne äro.
C. Engarna siööengen af hårdhwall till 4 3/8 tunland á 2 1/2 lass på tunlandet,                                10 15/16.
   starbottn i samma eng till 5 3/8 tunland á 4 lass på tunlandet,                                                                     21 1/2.
D. Äro 3:ne stycken engzteegar på Rymmingen belägne, af hårdhwall
   till 6 tunlandz widd á 2 1/2 lass på tunlandet, giör,                                                                      15.
   Skarp hårdhwall i samma eng 6 3/8 tunland á 1/2 lass på tunlandet,                                              3 3/16.
E. En koohaga af skarp hårdhwalls beet.                                                                    Summa,   29 1/8.      21 1/2.
F. Noch en haga af lijtet beet medh gran och tallskogh öfwer wäxt.
G. Är en hästhaga af godh hårdhwals beet hwilken är medh lijtet ene-
   byske bewäxt.
H. Uthmarken här till af lijtet hårdhwalls muhlbeet sampt något
   fångh skogh till weedh och gierdzle. Hummelgårdh, kåhl och
   kalftompt. Något fiske i Ahlsta wijk. Inga flere lägen-
   heeter.