A16:66                      Notarum explicatio.                               tunnor. cappar. åhrligt.       sommar lass.
                                                                                                                  uthsädhe.    höö.
                                                                                                            tunnor. cappar.
   Gryta består af 2:ne hemman om 43 öreslandh och 2 uthjordar i Hwahlsta
   om 9 2/3 öreslandh och giör till sammans 52 2/3 öreslandh.
A. Hafwer uthsädhe det ena åhret af leera och klappersteen, till  37.
B. Det andra åhrs uthsädhe samma slagh jordmonn,                   33.
C. Söderängen består af starr och måssbåttn,                                                                           60.
D. Lillängen af smått stagg och starrwall, till                                                                              30.
                      Blifwer in alles,                                                                                                  90.
   Till denne byn är ingen skogh, ey heller fiskie. Muhlbete till nödtorfften
   uppå des uthmarck och instängda hagar. Fleere lägenheeter här till
   kan finnas, skall uthi special description noterat blifwa.
No.                      Grannarna.
1. Anders Andersson och Anders Andersson, skattehemman 1.
   á 23 öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 19 tunnor 25 13/43 cappa,
   det andra åhretz uthsädhe 17 tunnor 20 36/43 cappa, giör åhrligen,           18. 23 3/43.
   Höö in alles,                                                                                                                         48 6/43,
   aa. En wreet af leerjordh såås hwart annat åhr,                         1. 24.
   Noch en uthjordh i Hwahlsta om 4 öreslandh, vid folio    . Barkhusens charta.
2. Mattz Staffansson och Oluff Andersson, skattehemman 1.
   á 20 öreslandh, hafwer uthsädhe dhet ena åhret 17 tunnor 6 30/43 cappa,
   det andra åhret 15 tunnor 11 7/43 cappa, giör åhrligen,                            16.   8 40/43.
   Höö in alles, till                                                                                                                    41 37/43.
   Ähr ochså ett torpp, Löthen benämbd opptaget af bysens uth-
   marck, brukas af skattägaren till no 2 som kallas hans for-
   deehl och giör intet någon skatt eller uthskylldh af dhes åker
   och ängh, huillket bestijger sigh till 3 tunnors åhrligt uthsädhe.  ad. i dess
   instängda wreetar.  ae. Äng dher hoos af hårdwall till 1 sommar lass.
   Till detta hemmanet är en uthjordh i Hwahlsta om 5 2/3 öresland
   vid folio   .  Barkhusens charta.
   Ehuruwähl här tillförenne warit lijtet skogh så är lijkwähl
   den mästedeehlen i åhr af sallpettersiudarne blefwen
   bortthuggen.
   ab. Twenne åker och en ängzfiellar till Brunna.
   ac. En betes haga och till Brunna.