A16:68Litter.               Notarum explicatio.                                                         tunnor.  åhrligt.    sommar.
                                                                                                                    cappar.  uthsäde.  lass höö.
   Stiernholmen består af 3 hemman á 43 1/2 öreslandh.
A. Hafwer uthsädhe i wästergiärdet medh Fållen af leerjordh, till                   38. 12.
B. Öster giärdet af dito jordmånn,                                                                28. 16.
C. En wreet af skogzjordh, till                                                                        1. 10.
                     Giör tillhopa medh östergierdet,                                              29. 26.
             Åhrliget uthsädhe,                                                                                         34.   3.
D. Stoor ängen af hårdhwall, till                                                                                                    27.
E. Lill ängen af hårdhwall, till                                                                                                        21.
F. Hafwa dhe hwar sin kallfhaga till byn.                                                                                      ____
   Uthmarcken till denne by består af en skalluth backe att dhe hwar-                                            48.
   kan kunna hafwa wedd eller gärdzell, ey häller muhlbete.
                 Grannarna.
No 1. Erich Larsson, skatte crone 1 á 14 öreslandh, uthsädhe ena åhret af leer-
   jordh 12 tunnor 11 19/87 cappar, andra åhret af dito jordhmonn medh wreeten
   af skogziordh 9 tunnor 19 3/87 cappar tillhopa, åhrliget uthsädhe,                            10. 31 22/178.
   Hööslagh i ängarna af hårdh wall,                                                                                             15 34/87.
   Des för uthan hafwer han 3:ne stycken uthjordhar, en uthiordh i Wreeta á 4
   örslandh, noch en uthjordh i Fänsgiärde á 2 öreslandh, en uth-
   jordh i Fittia sochn á 3 öreslandh.
2. Johan Mattzon, frällsehemman 1 under Siöögårdh á 14 3/4 öreslandh,
   hafwer uthsädhe ena åhret af leerjordh 13 tunnor 34/87 cappar, andra åhret
   af leerjordh medh wreeten af skogzjordh 10 tunnor 3 43/87 cappar, åhrligt uthsäde, 11. 17 163/174.
   Hööslagh af hårdhwall,                                                                                                              16 24/87.
3. Johan Larsson, frällsehemman 1 under Siöö á 14 3/4 öreslandh, lijka myc-
   ket i åker och engh som dhen näst föregåendhe.
   Des för uthan hafwa dhe hwar sin uthjordh i wreetn om 1 1/4 öresland
   hwardeehra. Hafwandes bägge i hoop än en uthjordh i Fänsgärde
   om 8 penninge landh hwillka uthjordar ingendeehra äro af-
   mätte eller widh denne chartan observerade, uthan kunna
   bäst widh skattläggningen effter ransakas.