A16:70Litter.                         Notarum explicatio.                     åhrligt.         eng.
                                                                                          uthsäde.        sommar.
                                                                                     tunnor. cappar.  lass.
   Råby består af 4 halfwa hemman som sedan samanhagde1 blefwet
   till twenne hemman, hafwandes uthsäde det ena åhret
   till 36 tunnor 28 cappar, der af.
A. Godh och bärande lerjordh,                                                   26. 28.
B. Dito moojordh och öhrjord mycket sweksam,                        10.
   Det andra åhret bestiger till 41 tunnor 14 cappar, der af.
C. Godh leerjordh,                                                                     21.   4.
D. Dito lösslänna eller sijdländig swartmylla,                                 2. 16.
E. Dito sweksam öhr och moojordh, till                                      17. 26.
   Af föregående blifwer åhrligen 39 tunnor 5 cappar, der af
   godh jordh af första graden,                                                                 24.
   Af tredie graden,                                                                                   1. 13.
   Af fierde graden,
      Engiarna berächnas til 100 lass, der af.
F. Stor engen ähr wähl af en tämmelig widd men en stoor
   dehl celtejordh som föga någon ting wäxer uppå, innehål-
   ler 52 3/4 tunlandz widd berächnas i medellmåttige åhr, till                               70.
   der af ähr 20 lass groft höö,
G. Lill engen innehåller 16 tunlandz widd, berächnas till,                                    30.
   Der af groft höö wedh åhn 10 lass.
   Uthmarken här till ähr mycket ringa och lijten så att der hwar-
   ken gerdzle eller wedebrand kan fås, uthan smått tall och
   granbyske. Intet muhlbete af något wärde, efter den
   lilla dehlen af uthmarken ähr mäst sand wall, des uthan
   hafwer denne by för boskapens föda måst en beteshaga af
   engen inhägna till sin nödhielp, emädan såsom de hage-
   stycken som af uthmarken ähro brukade intet hinna
   föda något creatur sommar igenom uthan mäst liggia
   öde in i uthmarken. Fisket kan föga rächnas efter
   här till hörer ingen siö uthan uthi Nysättra åhn som
   der förby ägorna löper. Hwar sin lijten humblegård
   af 130 kupor hwardera och elliest inga andra lägenheter.
                Hemanen.
1. Det ena hemmanet rustass före af landz cammereran Johan
   Träbohm som uthsår åhrligen,                                                  19. 18 1/2.   50.
2. Det andra hemmanet rustas före af kyrkoherden i Nysättra herr
   Johan Kollmodin, hafwer lijka med föregående,                        19. 18 1/2.   50.

____________
1Fel för samanlagde?