A16:72Litter.                                       Notarum explicatio.              tunnor. capar. hårdbruka. grund och.   sijdländig. höö sommar lass.
                                                                                                 godh leer.        leera.         skogzjordh.  jordh.       hårdh.    måss.     
                                                                                                 jordh.                                                                   wall.      bottn.
   Willsberga består af 3 grannar á 21 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i trädesgierdet af leerjordh,                              17.   6.
   Grundjordh med en deel röömyllachtig leera som icke
   kan högre rächnas än till 3 graden,                                                                                    10. 20.
   Sijdländleera i samma gierde,                                                                                                              8.
B. En uthfiels åker mellan Hårmsta och Söderby fiellar be-
   lägen, hwilken åker består af godh leera i sig sielf, men
   för böndernas wijdlöfftige häfd skull kan icke högre räch-
   nas än till 2 graden,                                                                                         4. 20.
                Giör till hopa 10 tunnor 14 capar
   Är att märcka af denne charta att bemälte uthfiels åker
   ligger hwarken i disstance heller wäderstreck ifrån båhlbyn.
C. Uthsäde andra åhret i sädesgierdet af godh leera och steenklapar, 15. 10.
   Sijdländ leerjordh i samma gierde, samp en deel grundjordh,                                               8. 16.        6.
                Giör till hopa 29 tunnor 26 capar.
   Elliest är till detta åhr wreetar som nedanföre af grannarna
   sees kan.
D. Engarna, lillengen af hårdhwall till 4 3/16 tunland á 2 lass på tunlandet,                                                                    8 3/4.
E. Måss och starrbottn i samma eng 3 1/2 tunlamd á 4 lass på tunlandet,                                                                                  14.
F. Wanhagzengen af swag måssbottn 5 1/2 tunland á 1/2 lass på tunlandet,                                                                                 2 3/4.
   Hårdhwall i samma eng 6 1/2 tunland á 1 lass på tunlandet,                                                                                       6 1/2.
G. Uthfiels engen af hårdhwall till 5 1/4 tunland á 2 3/4 lass på tunlandet,                                                                    14 7/16.
   Hööslag neder på Dyan af starr och fräkenbottn,                                                                                                                   28.
   Uthmarken till denne by består af något muhlbete                                                                                     Summa, 29 5/16.    44 3/4.
   sampt lijtet gran och tallbyske, dock icke af synnerligit wärde
   som kan rächnas för något, allenast på cronehemmanets
   hagställe kan finnas lijtet tall och granskogh.
H. Äro koohagar till denne by af medelmåtig beet.
   Hummelgårdh, kåhl och kalf tompter. Inga flere
   lägenheeter.
                         Grannarna.
No 1. Nils Jegare, cronehemman 1/2 á 3 1/2 öresland.
A. Åhrs uthsäde i trädesgierdet af godh leer med en deel grundh
   och sijdländjordh,                                                                            2. 27 14/21.     24 14/21.  1. 24 14/21. 1. 10 14/21.
C. Åhrs uthsäde i sädesgierdet af godh leera sampt en deel
   grund och sijdländjordh,                                                                  2. 17 14/21.                    1. 13 7/21.   1.
a. En wreet till samma åhr åfwanför koohagen af löösjordh,                                                                        1. 21.
b. En wreet af sijdländjordh i sädesgierdet belägen,                                                                                        24.
                      Åhrligit uthsäde,                                                           2. 22 14/21.      12 7/21.   1. 19.          2. 11 5/6.
                                         Summa,  7 tunnor 1 5/6 capa.                                     
   Hööslag i engarna af hårdhwall med en deel starr och måssbottn,                                                                             4 85/96.  7 11/24.
                                                                                                                                                 Summa, 12 11/32.
2. Erich Erson, skatte cronehemman 1 á 14 öresland.
A. Åhrs uthsäde af dhe jordhmoner som åfwannämbde äre,              11. 14 14/21.   3.  2 14/21. 7.   2 14/21.   5. 10 14/21.
C. Åhrs uthsäde af dhe grader som åfwannämbde äro,                     10.   6 14/21.                     5. 21 7/21.   4.
e. En wreet i samma gierde af löösjordh,                                                                                                    2. 30.
d. En wreet upp i hagstället af löösjordh,                                                                                                  11. 16.
                     Åhrligit uthsäde,                                                          10. 26 5/6.      1. 17 1/3.    6. 12.       11. 28 7/21.
                                          Summa,  30 tunnor 20 1/2 capa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måss och starrbottn,                                                                             19 91/168.  29 5/6.
                                                                                                                                                 Summa, 49 21/56.
3. Hustru Carin Anders dotter, frälsehemman 1/2 under Kraksta gårdh 3 1/2 öresland.
A. Åhrs uthsäde,                                                                                2. 27 14/21.      24 14/21.  1. 24 14/21. 1. 10 14/21.
C. Åhrs uthsäde,                                                                                2. 17 14/21.                     1. 13 7/21.  1.
e. En wreet i samma gierde af sijdländjordh,                                                                                                  26.
f. En wreet upp i hagställe af löösjordh,                                                                                                     1. 29.
                        Åhrligit uthsäde,                                                         2. 22 14/21.       12 7/21.   1. 19.        2. 16 5/6.
                                         Summa,  7 tunnor 6 5/6 capa.
   Hööslag i engarna af hårdhwall och en deel måss och starrbottn,                                                                              4 85/96.   7 11/24.
                                                                                                                                                      Summa, 12 11/32.
g. Dess uthan ett torp upp i hagstället som hafwer en wreet af                     
   löösjordh till 17 1/2 capa, åhrligen der af,                                                                                                      8 3/4.