A16:74Litter.                 Notarum explicatio.                      tunnor. cappa. tunnor. cappa.  tunnor. cappa. tunnor. cappa.   höö sommar lass.
                                                                                   godh leer-.       leerjordh som.  öhrjordh.         löös och sump-. hårdh.      måss.
                                                                                    jordh.             är något.                                  pijg jordh.          wall.        bottn.
                                                                                                          backsågug.
   Lagundzberga hafwer fordom bestådt af 10 hemman, men är
   seedan af 6 bebygdt till säterij och 4 hemman änu i behåll,
   hwilka dock conssideras som torpare i cronans handlingar. Men
   ligga tillijka medh 11 stycken dagzwärkztorp i gierdlag och eng medh
   sätegården af dhe wilkor som nedanför sees kan.
A. Uthsädhe ena åhret i trädesgierdet af godh leerjordh medh bön-
   drens sampt torparnas åker inräknadt, till                      74. 18.
B. Leerjordh i samma gierde neder moth lillengen belägen
   som är något backsågugh , hafwer och skada af ett kielsåg, kan
   der före icke högre rächnas än till 2 grader,                                       4. 26.
C. Örblanda jordh i samma gierde upp under uthmarken belägen,                                13. 28.
   Sijdländ leera i samma gierde,                                                                                                         1. 30.
                                         Summa, 95 tunnor 6 cappar.
D. Uthsädhe andra åhret i sädesgierdet af godh jordh medh
   dedh som böndren och torparna hafua, till                    76.   1.
   Grund och örblanda jordh,                                                                                         2. 17.
E. Löös och sumpug jordh i samma gierde,                                                                                       31. 26.
                                      Summa 110 tunnor 12 cappar.
                   Åhrligit uthsädhe,                                         75.   9 1/2.     2. 13.                8.   6 1/2.      16. 28.
                                       Summa 102 tunnor 5 cappar.
F. Engarna, stoor engen af hårdhwall något tofug till 55 1/2 tunlands
   widd á 2 3/4 lass på tunlandet, giör                                                                                                                         152 5/8.
   Skarpare hårdhwall i samma eng till 27 1/4 tunlandz widd á 1 lass
   på tunlandet, giör,                                                                                                                                                    27 2/4.
   Elliest är fuller dybottn i samma eng som i detta åhr
   för wattn skull icke har kunnat bergas, derföre i tårra
   åhr kan icke högre rächnas medh dett som böndren
   och torparna ega än till                                                                                                                                                              90.
G. Norrengen af hårdhwall till 23 3/4 tunlandz widd á 2 3/4 lass
   på tunlandet, blifwer                                                                                                                                                65 5/16.
   Starrbottn i samma eng till 9 7/8 tunland á 3 lass på tunlandet,                                                                                                     29 5/8.
H. En koohaga af medelmåtig hårdhwall och en deel dybeet.                                                                               __________________
J. Noch en lijten hästhaga bredwijdh kyrkan belägen af godh                                                                   Summa,    245 3/16.     119 5/8.
   hårdhwalls beet.
K. En oxhaga af skarp hårdhwalls beet.
L. En gammal hummelgårdh som har meerändeels warit
   uthgången, men nu någorlunda kommen i häfd igen.
M. En lijten trägårdh af någre trän.
   Uthmarken till denne gårdh består af en skallug skogzbake hwarest
   kan finnas lijtet hårdhwalls beet, dock icke af dhe hwilkor att
   dhet kan räknas till nodhtorfftig beet.
   Elliest har fuller om wåhren kunnat funnitz lijtet fiske
   i åhn, men som hon är till största deeln igen grodd,
   kan fördenskull icke rächnas af något wärde. Kåhl och
   kalftompt. Inga flere lägenheeter, allenast effter fölliande
   torpare som haua wreetar hwilka intet äro till gierderna in-
   räknade. Nembligen.
No 1. Staffan Olofson.
2. Mårten Jakobson.  
3. Pär Jonsson.                                  Desse 8 torpare hafwa inga wreetar
4. Erich Pärsson.                               uthom gierdet, är altså deras åker
5. Matz Jeansson.                              åfuanföre inräknadt.
6. Anders Matsson.
7. Erich Ersson.
8. Olof Danielsson.
9. Olof Andersson hafwer åhrwägen i sädesgierdet som allaredan
   inräknadt är.   a. Andra åhret i en wreet af skogzjordh, 1tunna 21 cappar åhrligen,  26 1/2.
10. Jean Olofson.   b. Hafwer uthsädhe i sädeswreetn af skogzjordh, 1 tunna 20 cappar.
   c. I trädeswreetn af dito jordhmon, 1 tunna 9 cappar, åhrligen                              1. 14 1/2.
11. Erich Andersson, ena åhret i sädes gierdet.  d. Andra åhret i
   en wreet af skogzjordh, 1 tunna 22 cappar, åhrligen der af,                                      27.
12. Jean Jeansson, ena åhret i trädesgierdet.  e. Andra åhret i en
   wreet af skogzjordh, 2 tunnor 20 cappar, åhrligen der af,                                     1. 10.
                                                       Summa, 4 tunnor 14 cappa.