A16:75a(Invikt flik:)
Afmätningen är skiedt 1693
af Hans Barckhus effter
dess ingifne specifikation och der å undfångne
qvittens  hwilcket och diarium af honom
för samma åhr utwisar, det obserueras
att han medh åhrtahlet och sitt nampns
underskrif de bort charta verifiera.