A16:76Litter.              Notarum explicatio.                                            tunnor. capar.  grund.  sand och sijd-. hö<ö>
                                                                                                      sandblanda.     jordh.   länd jordh.       l<ass>  
   Åhl består af 2:ne hemman á 25 öresland.
A. Uthsäde ena åhret i sädesgierdet af sandblanda leera som kan
   för dess åffta giödning skull icke högre rächnas än till 2 graden,            16. 26.
   Grund jordh i samma gierde,                                                                              5. 12.
   Sand och sijdländjordh i dito gierde,                                                                                  2. 14.
                                                           Summa, 24 tunnor 20 capar.
B. Uthsäde andra åhret i trädesgierdet af dito jordmon,                           16. 22.
   Grund sampt sand och sijdländjordh i samma gierde,                                           28.         3.   6.
                                                           Summa, 20 tunnor 24 capar.
C. Är elliest en wreet, stoorwreetn kallat, af skogzleera till 8 tunnor 7 cappar
   hwarest dhe intet går med warandra i skiffte uthan hafua war-
   sin parck för sig sielf som nedanföre af grannarna sees kan.
D. Engarna, stora dyan af sandk måssbottn med något wijbyske och en
   deel starrtofwor bewäxt, till 65 1/2 tunland á 1 sommar lass på tunlandet, giör                                      65 1/2.
E. Lilla dyan af starrbottn till 8 1/8 tunland á 3 lass på tunlandet, blifwer                                                    24 3/4.
F. Är en röödning till desse hemman af starrbottn till 31 1/4 tunlandh,
   hwilken röödning beräknas af bönderne skulle hafua warit koo-
   haga till byn men brukas nu förtijden till eng som nedan före är
   annoterat.
G. Uthmarken till denne by består af 2:ne sandåssar, hwarest är
   intet muhlbete som kan rächnas för något hwilka äro och med
   gran och tallskogh bewäxte att dhe kunna hafwa nödhtorfftig wedhe-
   brand och gierdzlefång.
   Är elliest 2:ne små hagställen af dhe godheeter som nedanföre kan sees.
   Hummelgårdh, kåhl och wreetställen. Inga flere lägenheeter.
                          Grannarna.
No 1. Jacob Pärson, cronehemman 1, á 12 öresland.
A. Åhrs uthsäde af sandblanda leera med en deel grund och sijdländjord,  8.  2 6/25.  2. 18 14/25.  1.  5 11/25.
a. En wreet af sandjordh wijd norra åhsen belägen,                                                                      1.
b. Noch en wreet aspwreetn kallat af skogzjordh,                                                     1. 12.
B. Åhrs uthsäde af dito jordhmonner,                                                        8.    8/25.      13 11/25.  1. 16 24/25.
c. Eek wreetn åfwan för lilla dyan belägen, af sandjordh,                                                                  15.
C. Stoor wreetn af skogz leera, till                                                                            3.   6.
                                  Åhrligit uthsäde,                                                     8.  1 4/25.  3. 25.          2.  2 7/10.
                                        Summa, 13 tunnor 28 49/50 capa.
   Hööslag i engarna af måss och en deel starrbottn,                                                                                  43 7/50.
F. I röödningen af starrbottn äger denne bonde 16 7/8 tunland i hwilken
   eng man icke kan rächna högre i wåth åhr för dess wijdlöftige
   bergning skull än till 1 1/2 lass på tunlandet blifwer 25 5/16 lass
   på denne bondens lått, men hafwer iag dock icke inrächnadt
   dett samma af orsaak bonden äger ingen haga af något
   wärde til beet, ey heller finnes muhlbete, hwarföre syn-
   nes oförgripeligen dedh wara siehligt att blifua oberächnadt.
H. En lijten haga af något beet med wijbyske öfwerwäxt.
   Hummelgårdh, kåhl och hamptäppa.
2. Anders Larson, skatte cronehemman 1, á 13 öresland.
A. Åhrs uthsäde af sandblanda jordh med en deel grund och sijdlända,     8. 23 19/25.  2. 25 4/25.   1.  8 14/25.
B. Åhrs uthsäde af dito jordmoner,                                                          8. 21 17/25.      14 14/25.  1. 21 1/25.
C. Stoorwreetn af skogz leera, till                                                                               5.   1.
d. I ekwreetn sandhjordh,                                                                                                                 20.
                        Åhrligti uthsäde,                                                              8. 22 18/25.  4.  4 1/2.      1. 24 4/5.
                                                   Summa, 14 tunnor 20 1/50 capa.
e. Är ett torp till detta hemman som hafwer 2:ne wreetar af skogzjordh
f. Sädeswreetn 21 capa   }
g. Trädeswreetn 12 capa }    Åhrligen der af,                                                                16 1/2.
   Hööslag i engarna af måss och en deel starrwall, till                                                                            46 147/200.
F. I röödningen af starrbottn till 14 3/8 tunland á 1 1/2 lass på tunlandet.
   giör 21 9/16 sommar lass.
J. En lijten haga med tall och granskogh öfwer wäxt sampt lijtet
   skarp beet. Hummelgårdh, kåhl och holmptäppa.