A16:78Litter.                    Notarum explicatio.                       tunnor.  ahrligit1.  höö.
                                                                                       cappar.  uthsäde.  sommar lass.
   Räfslösa består af 4 grannar och en uthjordh á 25 öresland.
A. Hafwer uthsäde ena åhres af leerjordh, till                  18. 22.
B. En wreet af leerjordh nedan för engen,                         4.
                       Giör till hopa,                                          22. 22.
C. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                16. 12.
D. En wreet af moblandad leera,                                     1. 16.
                       Giör tillhopa andra åhret,                        17. 28.
E. Engarna, stoorengen af hårdhwall något tofwog,                                               50.
F. En lijten engzteeg af hårdhwall bredwijdh Prestegårdz tegen,                              2.
                       Giör till hopa,                                                                               52.
G. Uthmarcken till denne by består af ung tall och granskogh, är och
   till en deel uppbrunnen att dhe intet kunna hafwa warken
   nödtorfftig wedhebrand heller gierdzle. Lijtet muhlbete af hårdh-
   wall. Inga flere lägenheeter.
                       Grannana.
No 1. Erich Hanson, frälse hemman 1/4 under Nybyholm som skall wärderas
   till cronan, á 2 öresland.
A. Hafwer åker dett ena åhret af leerjordh,                      1. 26 2/25.
C. Andra åhret af leerjordh,                                             1.  9 23/25.
D. I wreetn af moblandad leera,                                            3 21/25.
                        Åhrligit uthsäde,                                                         1. 19 23/25.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                          4 4/25.
   Dess uthan hafwer detta hemman en uthjordh i Walla, á 2 öresland, hafwer åker der
   sammastädes ena åhret af leerjordh 2 tunnor 4 2/3 cappa, andra ahret2 af
   dito jordhmon 2 tunnor 5 1/3 cappar, åhrligit uthsäde 2 tunnor 5 cappar, ingen eng
   allenast en lijten koohage som lijkwall synnes bora4 participera
   i alt effter som uthjorden har öretahl.
2. Olof Erson, fralsehemman3 1/2 under Juhlsta, á 7 öresland.
A. Uthsäde ena ahret2 af leerjordh,                                  6. 11 7/25.
C. Andra åhret af leerjordh,                                             4. 18 18/25.
D. I wreetn moblandad leera,                                              13 11/25.
                        Åhrligit uthsäde,                                                         5. 21 16/25.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                         14 14/25.
3. Caplan herr Michel.  NB.  Danwijkz hemman 1/4, á 4 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af leerjordh,                                    3. 20 4/25.
C. Andra åhrett af leerjordh,                                            2. 19 21/25.
D. I wreetn moblandad leera,                                                7 17/25.
                        Åhrligit uthsäde,                                                         3.  7 46/50.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                           8 8/25.
4. Erich Erson, frälsehemman 1 under Juhlsta, á 10 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af jordhmon som åfwan nämbdt är,  9.  2 10/25.
C. Andra åhret af leerjordh,                                              6. 17 15/25.
D. I wreetn af moblandad leera,                                           19 5/25.
                         Åhrligit uthsäde,                                                        8.  3 15/25.
   Hööslag i engarna af hårdhwall,                                                                         20 20/25.
5. En uthjordh till Hacksta gårdh som består af 2 öresland, lijka mycket
   i åker och eng som den första gården no 1, anno 1690 den 8 augusti ransakades i Enkiöping
 angafz en uthjordh å Räfzlösa om 5 öresland som wedh mättningen är intet blefwe obsserverat.

______________
1Fel för åhrligit.
2Fel för åhret.
3Fel för frälsehemman.
4Fel för böra.