A16:80                        Notarum explicatio.                               tunor.   åhrligit.  höö.
                                                                                          cappa.  utsäde.  sommar lass.
    Walla består af 2 hemman och en uthjordh á 18 örresland.
A. Uthsädhe dett ena åhret af leerjordh och något lösslänna der war,                      19. 10.
B. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                                                        19. 16.
   Engiarna, en eng 1/2 fiärdingzwäg från gården som kallas lång engen, i
   hwilken eng heela sochnen häfdar uthi och liggia Wallabona i skiffte
   der och hwar, att iag dhem intet uthmätha kunde uthan heela engen
   som är en fierdingzwäg lång mäthas skulle, beståendes nu deeras tegar af hårdwall,                24.
C. En lijten eng på en hålma en half mihl syd vest ifrån byn som kallas
   Tiern och består samma eng af starrbottn, till                                                                           6.
                         Giör till hoppa,                                                                                               30.
D. Dhess för uthan hafwa dhe hwarsin eng på samma hålma af starrbottn
   och en deel hårdhwall millan buskarna, hwilka engar på gran-
   narna specificerade äro.
E. Hafwa dhe hwarsin koohaga af godh tall och granskogh på.
F. Består nu deras uthmark af tämblig godh tall och granskogh på
   samma hålman Tiern som ligger 1/2 mihl der ifrån, att dhe kunna
   hafwa nödhtorfftig wedebrand och gerdzlefång på samma orth.
   Tamblig1 godh muhlbete. Någodt fiske wijdh holmen. Inga flere
   lägenheeter.
   NB 1. Ähr och att märka att denne uthjordh hafwer intet mehra i byn än
   åker och en lijten koohage som lijkwäll synnes participera i alt
   effter hoon har öretahl.
   NB 2. Synnes wara ett missbruuk att icke allenast frälse hemmanet
   uthan och sielfwa säthegården bruka begge muhlbetet på Tiern,
   hwilket länder cronehemmanet till nachdeel, serdeles effter
   som både frälsehemmanet och cronehemmanet äro lijka stoora.
No 1. Olof Hansson, frelsse hemman 1 á 8 öresland, hafwer uthsädhe ena åhret af leerjordh
   och något lööslänna dher å war 8 tunnor 18 2/3 cappa, andra åhret af leerjodh2
   8 tunnnor 21 1/3 cappa, åhrligit uthsädhe,                                                              8. 20.
   Hööslag i långengen af hårdhwall, till                                                                                     12.
C. Den lilla engen på Tiern af starbottn som dhe ha i hoop,                                                         3.
D. En eng af hårdhwall och en deel starrbottn som han hafdar allena,                                        20.
                       Giör till hopa,                                                                                                   35.
2. Giöran Matsson, frälsse under Juhlsta, á 8 öresland. Ena åhret 8 tunnor 18 cappar,
   andra åhret 8 tunnor 21 1/3 cappa, åhrligit uthsäde,                                                8. 20.
   Hööslag i lång engen,                                                                                                           12.
C. I lill engen på holmen,                                                                                                           3.
D. Eng för sigh sielf på Tiern af starrbottn och en deel hårdhwall, till                                         16.
                        Giör till hopa,                                                                                                  31.
No 3. En uthjordh frelse, Erich Hansson i Räfzlösa tillhörig á 2 örsland, uthsäde
   ena åhret 2 tunnnor 4 2/3 cappa, andra åhret 2 tunnor 5 1/3 cappa, åhrligit uthsäde, 2.   5.
   Ingen eng.


________________
1Fel för tämblig.
2Fel för leerjordh.