A16:82
Litter.                   Notarum explicatio.                                             cappar.   åhrligit.    höö.
                                                                                                            tunnor.    uthsäde.   sommar lass.   Lådöö består af 5 grannar á 62 5/8 öresland.
A. Åhrs uthsäde af swag leerjordh något löngrunt,                                 52. 18.
B. Sten öhrjordh i samma giärde,                                                            9. 12.
                    Giör till hopa,                                                                   62.   8.
C. En wreet af swrtmylla1, liggiandes widh byn,                                      2.   8.
D. Smedzwreetn af mojordh uppwijdh torp stugorna belägen,                     18.
E. Öfwerengz wretn af swartmylla,                                                         2.   6.
                    Giör altså giärdet till hopa medh wreetarna,                      67.   8.
F. Åhrs uthsäde af leerjordh heel swag,                                                47. 26.
G. Moblandad leera i samma giärde som är af lången uptaget,                3. 12.
H. Noch i dito giärde lööslänna som jässer upp,                                          28.
                    Giör till hopa,                                                                   52.   2.
J. Lillgiärdet af hårdh leerjordh som och hörer till samma åhrs uthsädhe, 14. 10.
                    Blifwer altså andra ahret2,
K. Engarna, långengen af måssbottn 152 sommar lass hårdhwall i dito eng 8 lass, giör,          160.
L. Öfwer engen af skarp hårdhwall, till                                                                                      8.
   Giärdz höö på linder och dijken, till                                                                                      10.
                    Giör till hopa,                                                                                                    178.
M. Är elliest en rödning upp i skogen af grof starrbottn till 17 sommar lass,
   hwilken eng intet alla grannarna äga uthi, uthan är i special
   disscription obsserverat på dhem som der i ega.
N. Ähro betzhagar till heela byn af godh beet, men skogh finnes
   intet mehr som är duglig än i Anders Staffansson och Olof
   Olofssons hagar som äre medh gran och tall samp ungh
   timmerskogh bewäxte.
O. En hästhaga af godh hårdhwals beet och är medh granbyske bewäxt.
   Uthmarken till denna by är mästedeeln uthuggen att der
   intet finnes annat än lijtet ung gran och tallskogh, doch intet
   att dhe kunna hafwa nödtorffig weedh och gertzle, godt muhl-
   bete af en deel hårdhwall och en deel kiärrbeet, elliest
   inga flere lägenheeter.
                       Grannarna.
No 1. Johan Olofson, skattehemman 1 á 18 1/8 öresland, rustning.
A. Uthsäde ena åhret af jordmon som åfwan nämbdt är, till                   19. 14 418/501.
F. Andra åhret,                                                                                    19.  6 366/501.
   a. Uptagit en wreet i sin haga af skogzjordh 2 tunnor 3 cappar.  b. Ett åker-
   stycke i häst hagen uptagit af mojordh 9 cappar.  c. Noch en wreet af
   leejordh4 af tompten uptaget till 17 cappar, giör till hopa,                       2. 29.
             Åhrligit uthsäde,                                                                                      20. 24 893/1002.
             Hööslag i engarna,                                                                                                   51 259/501.
             Hööslag i rödningen af grof starr,                                                                             10.
            Giör till hopa,                                                                                                           61 259/501.
No 2. Hans Ersson, skattehemmman 1 á 22 1/2 öresland, håller rustning.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                           24.  5 87/501.
F. Andra åhret,                                                                                     23. 27 57/501.
   d. Uptagit ett åkerstycke i upengz wreetn af swartmylla 26 cappar,
   e. Noch uptagit i sin haga en weet af skogzjordh 19 cappar, giör i hop, 1. 13
                Åhrligit uthsäde,                                                                                   24. 22 645/1002.
                Hööslag i engarna,
No 3. Anders Staffansson, dito hemman 1/2 á 8 öresland.
A. Uthsäde ena åhret,                                                                             8. 18 454/501.
F. Andra åhret,                                                                                       8. 15 165/501.
   f. Uptagit i öfwerengz weetn ett åkerstycke swartmylljordh,                      27.
                 Åhrligit uthsäde,                                                                                    8. 30 619/1002.
                 Hööslag i engarna,                                                                                               22 370/501.
   p. En skarp rödhning up i skogen widh den andra rödningen belägen, af g star,                     1.
                  Giör till hopa,                                                                                                     23 370/501.
No 4. Olof Olofson, frälsehemman 1/2 under Engsiöön, hwilket
   hans konglig maijtt updrager i byte á 8 öresland.
A. Åhrs uthsäde,                                                                                    8. 18 454/501.
F. Åhrs uthsäde,                                                                                    8. 15 165/501.
   g. Uptagit ett åkerstycke i öfwerengz wreetn af swartmylla,                      27.
                Åhrligit uthsäde,                                                                                     8. 30 619/1002.
                Hööslag i engarna,                                                                                               22 370/501.
                I rödningen af grof starrbottn,                                                                                 4.
                Giör till hopa,
No 5. Erich Ersson, frälse hemman 1/2 under Strömsnääs á 6 öresland.
A. Ena åhret,                                                                                         6. 14 90/501.
F. Andra åhret,                                                                                      6. 11 249/501.
   h. Ett åker stycke i hästhagen af moijordh,                                                 7.
                Åhrligit uthsäde,                                                                                     6. 16 339/1002.
                Hööslg3 i engarna,                                                                                                17 27/501.
                I rödningen,                                                                                                            3.
                Giör till hopa,                                                                                                       20 27/501.


_________________
1Fel för swartmylla?.
2Fel för åhret.
3Fel för hööslag.
4Fel för lerjordh.