A16:84Litter.                     Notarum explicatio.                                   cappar.  åhrligit.    höö
                                                                                                    tunnor.   uthsäde.  sommar lass.
   Ytterby består af ett enstacka skattwrakz hemman under Måhlhammar á 10 öresland,
   som skall wärderas till konglig maijtt och cronan, hwilket af bonden
   Erich Eriksson åbos.
A. Uthsäde ena åhret i södergiärdet af starck leerjordh något magert upp wijdh
   backarna medh en deel lönsteenar, till                                           20. 16.
B. Römyllblanda leera i dito giärde,                                                   4.   2.
                       Giör till hopa,                                                           24. 18.
C. Andra åhret i norrgiärdet af swag leerjordh,                                17.   1.
D. Römyll blanda leera,                                                                     1. 24.
                       Giör till hopa,                                                           18. 25.
                       Åhrligit uthsäde,                                                                        21. 21 1/2.
E. Engarna söderengen af skarp hårdhwall något tofwig neder wijdh åhn,                             16.
F. Torsk myra af starr och een deel dybottn,                                                                         8.
G. Fogelwals rödningen af starrbottn liggandes upp i skogen,                                               14.
H. Hårdhwall i samma eng,                                                                                                   4.
   Hööslag på linder och dijken,                                                                                            8. 
                       Giör till hop
J. Är elliest en rörlagder fiäll i söder engen som är Skarfwa enstaka
   gårdh till hörig hwarest är af bemelt fiell uptagit ett åkerstycke upp i
   östra endan som sees kan af chartan
K. Hafwer  han hagställe straxt åfwan för södergiärdet som ligger till
   uthmarken, beståendes altså bemälte uthmark af godh hårdhwals
   beet och är medh gran och tallskogh bewäxt att han kan
   hafwa nödtorfftig weedhebrand och giärtzle. Lijtet fiske i
   Nyqwarns åhn. Inga flere lägenheeter, allenst signum NB, ett torp
   på skogen liggandes som hafwer uptagit wreetar af skogz leera
   der sammastädes och giör derföre dagswarken till Måhlhammar.
   a. Ena åhret 1 tunna 8 cappar.  b. Andra åhret 26 cappar, åhrligt uthsäde 1 tunna
   1 cappa.  c. Ett lijtet engzstycke i Torskmyra af hårdhwall 1/4 sommar lass.