A16:86                          Notarum explicatio.                                                                         capar.   åhrligit.   höö.
                                                                                                                                      tunnor.  uthsäde. sommar lass.
   Engesta består af 2:ne skattehemman under Måhlhammar á 19 1/2 öresland.
   hwilka skohla wärderas till konglig maijt och cronan.
A. Uthsädhe ena åhret i södergiärdet af leerjordh, något mager på södra sijdan,              29. 27.
B. Moblandad leera i samma giärde,                                                                               5.   5.
                       Giör till hopa,                                                                                          35.
C. Andra åhret i norrgiärdet leerjordh, något mager up wijdh öster ändan,                       22. 26.
D. Engarna, åengen af hårdwall, till                                                                                                                  40.
E. Torskmyra af starr och en deel dybottn,                                                                                                         6.
F. Fogelwals rödningen af starrbottn liggandes up wijdh torpen,                                                                        30.
G. Hårdhwall i samma skogzeng,                                                                                                                       2.
                         Giärdz höö på linder och dijken,                                                                                               8.
                         Giör till hopa,                                                                                                                         86.
H. Hafwa dhe warsin haga, hwilkens haga no 2 består af tall och granskogh
   och är där hoos af godh beet, men hagen no 1 är mestedeeln up-
   giordh till åker att der är foga1 skogh heller beet.
J. Hafwa dhe änu warsitt haghställe öster om södergiärde, hwarest
   no 1 har uppkiört sin heela haga men no 2 har sin liggandes
   i fast linda, som dock lijkwähl har warit åker af så godh marck
   som den andras.
K. Är ett lijtet hagställe till no 1 som och förr har warit upkiört till
   åker men är nu betzmarck,
L. Liggiandes 2:ne stycken torp på skogen, ett till wardera gården som hafwer
   uptagit wreetar i Fogelwals engen, hwilka i spetial disscrip-
   tion igen finnes.
   Uthmarken till denne by består af tall och granskogh, att dhe kunna
   hafwa nödtorfftig wedebrandh och gierdzle, medelmåttigt muhlbete
   af hårdwals beet millan backarna sampt lijtet liungbeet
   up i bergen. Lijtet fiske i Nyqwarns åhn. Inga flere lägen-
   heeter.
                            Grannarna.
No 1. Olof Mattsson, skattehemman 1 á 9 1/3 öresland, hörer under Måhlhammar.
A. Uthsäde ena åhret i södergiärdet af leerjordh, något moblandad,                                16. 24 8/117.
C. Andra åhret i norgiärdet leerjordh, något magert,                                                        10. 29 47/117.
a. En wreet åfwan för södergiärdet af leerjordh, något moblandad,                                   2. 22.
b. En wreet af skogzleera åfwan för norregiärdet,                                                              1. 22.
   Giör till hopa wreetarna medh nårrgiärdet,                                                                    15.  9 47/117.
                         Åhrligit uthsäde,                                                                                                       16.  86/117.
                         Hööslag i engarna,                                                                                                                  41 19/117.
e. Dess uthan en lijten rödning af måssbottn up i skogen som denne häfdar,                                                         4.
L. Torpet upp i skogen till hemmanet hafwer.  d. uthsäde ena åhret af skogzjordh
   1 tunna 4 cappor, andra.  c. åhret af dito jordh till 23 cappar, åhrligit uthsäde,                                      29 1/2.
f. En lijten engz täppa af hårdh wall, till                                                                                                                1.
No 2. Erich Ersson, skattehemman 1 under Måhlhammar á 10 1/6 öresland.
A. Uthsäde ena åhret af jordmon som åfwan nämbdt är,                                                  18  7 109/114.
C. Andra åhret i norrgiärdet af åfwan nämbde jordhmon,                                                 11. 28 70/117.
g. Uptagit i den wreetn som ligger i linda, ett stycke moblandad lera,                                      12.
h. Noch uptagit i sin haga ett åkerstycke mager mojordh, till                                                   16.
   Giör till hopa medh nårgiärdet,                                                                                      12. 24 70/117.
                  Åhrligit uthsäde,                                                                                                              15. 16 31/117.
                  Hööslag i engarna,                                                                                                                          44 98/117.
L. Är och ett torp up i skogen till detta hemman.  i. som hafwer uthsädhe ena
   åhret af skogzjordh 1 tunna 19 cappor.  k. Andra åhret af skogzjordh 1 tunna 22 cappor, åhrligen,  1. 20 1/2.
   Ingen eng mehra än som bonden af godh willia will ge honom.

__________________
1Fel för föga.