A16:88Litter.                   Notarum explicatio.                                cappar.  åhrligit.  höö.
                                                                                                tunnor.  uthsäde. sommar lass.
   Linda består af ett enstacka skattewrackz hemman á 16 öresland som
   bonden Johan Andersson åbor, hwilket skall wärderas till cronan.
A. Uthsäde ena åhret i ågiärdet af lerjordh,                               10.   3.
B. Leerjordh som är något moblandad i samma giärde,               7. 31.
                       Giör till hopa,                                                    18.   2.
C. En wreet i norengen upptagen af leermylla,                             1. 16.
   Giör tillhopa å gärde medh wreetn ena åhret,                          19. 18.
D. Andra åhret i östergiärdet leerjordh,                                     15. 30.    
                       Åhrligit uthsäde,                                                              17. 24.
E. Engarna, söderengen af hårdhwall något tofwg1, till                                           20.
F. Norr engen af hårdhwall, till                                                                              14.
                       Giör till hopa,                                                                                34.
G. Är ingen annan uthmarck än en skogzbacka som består af gran
   och något biörck skogh att der finnes weedh och giärdzel, men
   är intet af synnerlig beet. Lijtet fiske i Nyqwarns åhn.
   Inga flere lägenheeter på sielfwa hemmanetz egor.
H. Gränsar nu der intill en uthjordh som kallas Skillingzgiärde á 16 p
   består af lerjordh 26 tunnor 6 cappar i hwilket giärde effterfölliande
   gå till skifftes uthi. Hörer och der till en eng som är belägen
   i Uddahla by och består af måssbottn till 15 sommar lass, skarp hårdh-
   wall 1 sommar lass, giör till hopa 16 sommar lass.
J. Hörer och en skogzparck till bemelte skillingzjordh som sees
   kan af chartan och är medh gran och tallskogh bewäxt,
   att dher finnes gerdzel och wedebrandh, något biörkskogh
   nedre i hagana, littet muhlbete af liung. Elliest inga
   flere lägen heeter till uthjorden.
   Effterfölliande som der uthi ega, nembligen.
No 1. Hörer till Ernsta,                         3 öresland.
2. Till Grytta,                                        2 öresland.
3. Till Ogsta,                                        4. öresland.
4. Till Uddahla,                                     4 öresland.
5. Till Linda,                                         3 öresland.
                                                          16 öresland.
   Linda som hafwer i skillingzgiärdet,     3 öresland.
   Sår der sammastädes 4 tunnor 29 2/16 cappa.  a. Dess uthan uptagit en
   wreet i sin haga af skogzjordh 27 cappar, giör till hopa,                        5. 24 2/16.
   Hööslag af måssbottn i engen som är belägen i Uddahla, till                                   3.
   Ähr och hans hagställe medh gran och biörckskogh bewäxt, nå-
   got hårdwals beet millan bergen.

   NB. Uti Skillinge utjordens hage no 4 och no 5 förmäles å chartan
   åker wara uptagen som dock ey till areal inne-
   hållet utföres, men i 1729 åhrs skattläggning
   berättas det åkrens innehåls där sammastades2
   no 4 tilhörig, skal wara 3 tunland.

Nota. Denna utjord
fins i boken
A:23 affattad
och beskrifwen.

Skillinge utjordhz ägor reviderad anno 1731.
Då åkergiärdet sub litter U befans
til innehållet wara 27 tunland
och altså 26 cappar. Skilja från charta
beskrifningen denna utjord är
skattlagd åhr 1729 til den 4 öresland
som här förmäles wara Uddala tilhöriga,
men sedermera kommit i cronones jord-
bok at särskilt annoteras för 12 riksdaler silvermynts ränta.
Men i denna skattläggning wärderas.


______________
1Fel för tofwig.
2Fel för sammastädes.